"Julemøtet" har følgende saksliste (etter referatsakene):

PS 64/2021 Kvalitetsmelding helse og omsorg 2021

PS 65/2021 Handlingsplan 2022-2025 Budsjett 2022 - 2.gangs behandling

PS 66/2021 Budsjettjusteringer pr desember 2021

PS 67/2021 Selbu Næringsselskap - Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2023

PS 68/2021 Retningslinjer for forskuddsfinansiering spillemidler og mva-kompensasjon

PS 69/2021 Fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2034

PS 70/2021 Privatisering av kommunale veger - videre behandling

PS 71/2021 Godkjenning av kommunal egenandel - Sanitærbygg Damtjønna

PS 72/2021 Godkjenning av kommunal egenandel - Hersjøhytta

PS 73/2021 Godkjenning av kommunal egenandel - Lagerbygg Selbuskogen

PS 74/2021 Rapport fra eierskapskontroll av eierstyring

PS 75/2021 Valg av ny vigsler

PS 76/2021 Klagebehandling (ny) - Revidering rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune - Med ny lokal forskrift

PS 77/2021 2. gangs behandling - Rekreasjonsløyper snøscooter - Mindre endringer lokal forskrift - Begrenset høring

PS 78/2021 Tillegg budsjettjustering pr desember - avsetning til fond

PS 79/2021 Godkjenning av økt kommunal egenandel

Klart for kommunestyremøte i Selbu. Foto: Andreas Reitan

Frivillighetspris

Etter de ordinære sakene vil Selbu kommunes frivillighetspris for 2021 bli delt ut. Årets pris går til Selbu og Tydal historielag.