Under stormen Gyda ble det kjent at Holtålen kommune har sagt opp abonnementet på satellittelefon fordi kostnaden på kr 10 000,- per år ble for stor.

Arbeiderpartiet lokalt har i ettertid reagert kraftig på saken, særlig fordi oppsigelsen av abonnementet ikke har blitt politisk behandlet.

Nå svarer kommunen på kritikken, og de gjør det på kommunens egne sider.

– De siste dager har været utfordret den kommunale beredskapen. Vi ser at innbyggere etterspør informasjon fra kommunen om veg, strøm telefon mm. Vi ser også at lokalpolitikere er opptatt av om kommunen har operativ satellittelefon eller ikke, delvis med dramatisk ordbruk, skriver ordfører Arve Hitterdal og kommunedirektør Marius Jermstad.

– Vi finner det derfor nødvendig å forsøke å oppklare en del misforståelser, fortsetter de.

– Vi noterer oss at Statsforvalteren er bekymret for at kommunen ikke er operativ på satellittelefon. Vi lurer egentlig på hvorfor. De siste døgnene har vi opplevd stengte veger, strømbrudd, innstilt skoleskyss og bortfall av mobiltelefoni. Bortsett fra en e-post i natt har kommunen ikke fått et eneste varsel om eller oppdatering av situasjonen når gjelder vegstenging og strømforsyning. Vi har måttet lese oss opp på best mulig måte på ulike nettsider, og disse er ikke akkurat like presis til enhver tid. Informasjon om dette er avgjørende for en rekke kommunale tjenester som hjemmesykepleie, skole og barnehage. Vi vet at det ikke er Statsforvalteren som har ansvaret for disse tjenestene, men som overordnet beredskapsmyndighet i Fylket hadde det vært en stor fordel dersom Statsforvalteren hadde samordnet all slik samfunnskritisk informasjon og distribuert denne til kommunene, slik at vi kunne være mest mulig oppdatert på situasjonene som oppstår, ikke måtte søke informasjon langs mange informasjonskanaler. I alle fall hvis Statsforvalteren mener kommunen har en rolle i situasjoner som vi nå er oppe i, heter det videre.

– Dette bringer oss videre til spørsmålet om behovet for satellittelefon, bragt opp av Nea radio og «fulgt» opp av to lokalpolitikere i kommunen.. Under henvisning til foranstående, kan en kanskje noe flåsete stille spørsmålet om kommunen har behov for kommunikasjonsmidler i det hele tatt.

Men det har de selvsagt, fortsetter de.

– De to lokalpolitikerne skriver at Holtålen kommune ikke har vært stilt overfor store beredskapshendelser med unntak av flommen i 2011. Det syns vi fremstår som noe historieløst. Kommunen var for eksempel delt med et ras ved Eggafossen i en lang periode. Vi har også hatt ras lenger nord og vi har i de siste 2 årene stått i en nasjonal krise ( som mange andre) med pandemien, der vi har hatt lokale utbrudd som har medført testing av 40 % av befolkningen på få dager. Alt dette inkl. flommen er håndtert på en god måte. Og alt dette uten satellittelefon, mener ordfører og kommunedirektør.

– Både pressen og de to lokalpolitikerne har rett i at kommunikasjonsmuligheter er viktig. Men de glemmer at i dag fins det en rekke kommunikasjonsmuligheter. Jeg har selv i løpet av det siste døgnet brukt telefon, messenger og snapchat for å kommunisere med ansatte uten mobildekning.

– Jeg har også kunnet brukt e-post. I tillegg til dette har nødetatene egen nett, uavhengig av dette, så å henvise til liv og helse pga mangel på en satellittelefon, er en grov overdrivelse. At alle disse nettene bryter sammen samtidig, er veldig usannsynlig. Så glemmer de også at kommunikasjon er toveis. Det betyr at dersom vi kommer i en situasjon der «alt» har brutt sammen, er vi avhengig av at også mottakere også har samme type teknologi (satellittelefon). Internt i kommunen er dette ikke en realitet. Hjemmesykepleien, selv om de hadde tilgang til kommunens satellittelefon (er), hadde de ikke kunnet nå brukere/pasienter da disse ikke har tilsvarende utstyr. Satellittelefon er kun et hjelpemiddel for å kommunisere med sentrale myndigheter, som f.eks. Statsforvalter. Det vil ha lite eller ingen effekt internt i kommunene, hevder de to.

– Slik vi ser det, er den største utfordringen i dag i beredskapssammenheng det bortimot totale fravær av samordnet informasjon til oss som kommune. Ikke muligheter til kommunikasjon, men at den faktisk foregår. Innbyggerne har en forventning om at vi (kommunen) vet mer enn dem. Det ikke tilfelle i dag. Og det blir ikke bedre samme hvor mange satellittelefoner vi har, avslutter Hitterdal og Jermstad.