Her er kveldens saksliste:

FO 1/2022 Interpellasjon - Salg av kommunal eiendom skal foregå ved en åpen salgsprosess

PS 1/2022 Referatsaker RS 1/2022 Muntlig orientering om status i arbeidet med sak om framtidig organisering av den lokale NAV-tjenesten. Oppfølging av vedtak i KS 01.03.2021 v/sektorsjef Ragnhild Wesche Kvål RS 2/2022 Rapport - KS 2021 - Årsaker til kostnadsvekst i pleie og omsorg RS 3/2022 Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte RS 4/2022 Særutskrift Innspill fra Selbu kommune til KS Debatthefte 2022

PS 2/2022 Nytt sykehjem- arbeidsmiljøprosjekt 2022-23 PS 3/2022 Fastsettelse av planprogram trafikksikkerhetsplan 2022-2026 PS 4/2022 Godkjenning av Tælet kultursal som skjenkested PS 5/2022 Innherred Renovasjon IKS - Renovasjonsgebyr - Slampriser 2022 PS 6/2022 Eierstrategi for Selbu Vekst AS - februar 2022 PS 7/2022 Budsjettjustering 2022 - reversering av privatisering av veger PS 8/2022 2. gangs behandling av rekreasjonsløyper for snøscooter i Selbu kommune – Med ny lokal forskrift