Pressemelding fra parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad

- Jeg er dypt skuffet  over at regjeringspartiene og Venstre i dag har blitt enige om å innføre krav om både selskapsmessig og funksjonelt skille i nettselskapene, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.- Disse kravene er helt unødvendige. Resultatet er  kommer til å bli mer byråkrati og høyere kostnader.

Regjeringen la før jul fram forslag til endringer i energiloven som innebærer at energiselskaper som driver nettvirksomhet pålegges å skille ut nettvirksomheten i eget selskap , og at nettselskapene ikke kan organisere seg slik at personer i ledelsen av nettselskapet ikke kan være involvert i ledelsen av andre deler av virksomheten. Da vil mindre selskaper tvinges til å lage byråkratiske skiller og etter hvert slå seg sammen. Senterpartiet mener at et slikt skille vil være byråkratisk, dyrt og virke sentraliserende. Regjeringspartiene har fått støtte av Venstre for sitt lovforslag.

-Jeg er overrasket over at særlig Venstre svikter distriktene i denne saken. På sikt vil kravene presse fram sammenslåinger, mer sentraliserte tjenester og dårligere forsyningssikkerhet. Jeg understreker at ingen andre land i Europa har pålagt nettselskap under 100 000 kunder slike krav, sier Arnstad.

Det er godt dokumentert at lokale nett- og energiselskaper er effektive, har solid økonomi, leveringssikkerheten er veldig god, og de representerer attraktive lokale arbeidsplasser. I dag samarbeider mange av selskapene om innkjøp, IKT, beredskap og kompetanse. Dette gir store fordeler for selskapene som kan få gode innkjøpspriser, ha økt tilstedeværelse osv.

-Dette er ingenting annet enn helt urimelig inngrep i hvordan energiselskapene velger å organisere sin virksomhet. Dette rammer små og mellomstore bedrifter som representerer viktige kompetansearbeidsplasser i hele landet.