I fylkestinget sist uke stilte Ingvill Dalseg (H) spørsmål om Trøndelag fylkeskommunes arbeid med forebygging av selvmord og om Trøndelag fylkeskommune bør vedta en nullvisjon for selvmord.

- Bakgrunnen for spørsmålet er publiseringer gjort i januar, hvor Nordland fylkeskommune på sin hjemmeside omtaler arbeidet med å forebygge selvmord. I 2018 var det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplevde nedgang i registrerte antall selvmord. Det er mange parallelle faktorer som spiller inn, og tall kan noen gang være tilfeldige, men jeg må si at jeg ble interessert i å se på hvilket arbeid Nordland fylkeskommune gjør, forteller Ingvill Dalseg.

Samfunnsoppgave

- Nesten to mennesker tar livet sitt hver dag i Norge. Åpenhet og forebygging er en samfunnsoppgave. Vi, fellesskapet må tørre og vi skal vise, ikke bare innenfor vårt virksomhetsområde, den videregående skolen, men for alle våre ansatte, de vi møter og for hele Trøndelag. Å være åpen om psykisk helse og selvmordsproblematikk er en krevende øvelse, det er heller ikke enkelt å stille spørsmålet i fylkestinget. Hvordan får jeg til å bidra til en sunn åpenhet, en åpenhet som kan forebygge? Hvordan viser vi nødvendig respekt både for den som er borte, de som har prøvd og for de som sitter igjen, når vi snakker i offentligheten om selvmord? spør fylkespolitiker Ingvill Dalseg.

Spørsmål fra Ingvill Dalseg (H)

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer selvmord som «en aktiv, villet handling som fører til døden». Selvmord er et alvorlig globalt samfunnsproblem, og er en av de vanligste dødsårsakene også blant unge i Norge. Årsakene til selvmord er sammensatte, men sviktende selvfølelse, høye krav til egne ytelser og opplevelsen av indre ensomhet er forklaringer som ofte tas i bruk. Psykiske helseproblemer er en av de store folkehelseutfordringene, og forebygging av selvmord er en viktig del av folkehelsearbeidet. Nordland fylkeskommune har siden 2014 hatt en nullvisjon for selvmord, og har vedtatt en handlingsplan for forebygging av selvmord. Handlingsplanen tar utgangspunkt i nasjonale anbefalinger fra helsemyndighetene, og legger vekt på å fremme psykisk helse og mestring i befolkningen, redusere forekomst av selvmord og selvskading, samt sikre god oppfølging av etterlatte etter selvmord. Statistikk over forekomst av selvmord i 2018 viser at det er en kraftig økning i selvmord på nasjonalt nivå, mens Nordland som et av få fylker opplever nedgang i registrert antall selvmord. Et av de prioriterte tiltakene i Nordland har vært kursing i selvmordsforebyggende arbeid. Over 2000 ansatte fra de videregående skolene i fylket har fått kursing i hvordan de kan oppdage at noen har selvmordstanker, og hvordan de kan hjelpe personen til aktører som kan gi videre hjelp.

Spørsmål:

Hvordan jobber Trøndelag fylkeskommune med forebygging av selvmord? Bør Trøndelag fylkeskommune vedta en nullvisjon for selvmord, og arbeide aktivt med forebygging på samme måte som Nordland fylkeskommune, eksempelvis kursing av alle ansatte i videregående skole? Kan fylkeskommunen bidra til at idrett, kultur og frivillige organisasjoner engasjerer seg i dette arbeidet?

Svar fra fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap)

Representant Ingvill Dalseg tar opp et svært alvorlig samfunnstema gjennom sitt spørsmål, og fylkesordføreren deler hennes bekymring og engasjement.

Som representanten påpeker er årsakene til selvmord komplekse, og preget av ulike faktorer. Det er dermed en sammensatt utfordring å forebygge selvmord.

Fylkesordføreren er kjent med at regjeringen arbeider med en ny handlingsplan for forebygging av selvmord. Handlingsplanen vil gå nærmere inn på hvordan en generelt i befolkningen og i helsetjenesten kan forebygge selvmord. Handlingsplanen vil bli lansert høsten 2020. Representanten spør om hvordan Trøndelag fylkeskommune jobber med forebygging av selvmord. Her finner fylkesordføreren det naturlig å trekke fram arbeidet som gjøres innen videregående opplæring, og da gjennom saken om psykisk helse (102/19) som ble vedtatt av fylkestinget før jul.

Denne saken favner en rekke tiltak som er sentrale i arbeidet med å forebygge selvmord. Det blir for omfattende å beskrive dyptgående hva de ulike tiltakene omhandler. Men det bør nevnes at i likhet med Nordland fylkeskommune, får også våre lærere tilbud om kurs i hvordan forbygge selvmord (OPS-kurs: Oppmerksomhet på selvmordstanker og kurset førstehjelp ved selvmordsfare).

Det vektlegges i Frostaerklæringen tiltak som skal gi ungdommene våre en trygg og meningsfull skolehverdag. En viktig satsing er å styrke den utvidede skolehelse- og rådgivningstjenesten.

Det pågår derfor nå et arbeid for å avklare om en utvidet skolehelsetjeneste i et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og helseforetakene i Trøndelag skal kunne settes i gang i løpet av skoleåret 2020/2021. Dersom denne samarbeidsmodellen blir igangsatt vil den styrke den samla kompetansen innen psykisk helse i skolene.

I tillegg til nevnte forebyggende tiltak ved skolene våre, er Trøndelag fylkeskommune prosjektleder i Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017- 2027. Tema for perioden 2017-2022 er barn og unges psykiske helse og rusforebygging. Til nå er 29 av fylkets 38 kommuner med i programmet.

Ifølge kunnskap om selvmord, er det en klar sammenheng mellom forbruk av alkohol og selvmord (kilde: NSSF). Det er flere forklaringer på hvorfor beruselse og rusmiddelbruk øker risikoen for selvmord. Arbeid med rusforebygging er derfor svært sentralt.

Gjennom Folkehelsealliansen i Trøndelag, samarbeider fylkeskommunen med idrett, kultur og frivillige organisasjoner. Alliansen består i dag av 38 ulike medlemmer fra både offentlig og frivillig virksomhet. Tiltak som har effekt på mental helse, og derigjennom forebyggende med tanke på selvmord, er sentralt for arbeidet i folkehelsealliansen. Fylkeskommunen innehar sekretariatsfunksjonen.

Representant Ingvill Dalseg spør om Trøndelag fylkeskommune bør vedta en null-visjon for selvmord, og arbeide aktivt med forebygging på samme måte som Nordland fylkeskommune. I likhet med Nordland fylkeskommune, og som tidligere nevnt, er opplæring av ansatte ved våre videregående skoler allerede igangsatt. Trøndelag fylkeskommune har høy bevissthet knyttet til selvmordsforebyggende tiltak, og fylkesordføreren har tiltro til at dette arbeidet alltid vil ha en sentral plass i vårt samfunnsoppdrag.

Representant Ingvill Dalsegg sitt spørsmål om hvordan fylkeskommunen følger opp forebygging av selvmord er omfattende. Fylkesordføreren ber derfor om at det, basert i regjeringens handlingsplan for å forebygge selvmord, utarbeides en sak til fylkestinget som beskriver hvordan Trøndelag fylkeskommune kan følge opp tiltakene i planen innenfor våre tjeneste- og ansvarsområder når denne planen foreligger.