I 2018 var det knapt 5.500 gårdsbruk i Trøndelag. Det er en nedgang på i underkant av 1.500 bruk siden 2008. Jordbruksarealet i drift har ligget på rundt 1,6 millioner dekar i perioden.

Færre, men større gårdsbruk

Den gjennomsnittlige størrelsen på gårdsbruka i Trøndelag har økt jevnt i perioden, fra 236 dekar i 2008 til 295 dekar i år. Økningen har gjennomgående vært stor i de fleste kommunene. Økningen har likevel vært noe mindre i noen av de bynære kommunene og fjell- og kystkommunene.

Antall aktive jordbruksforetak har gått jevnt tilbake i perioden, og nedgangen er omtrent 20 prosent for hele fylket. Nedgangen har vært størst i kyst- og fjellkommunene.

Jordbruksarealet er totalt sett nokså uendra i Trøndelag

Jordbruksarealet som er i drift har samla sett vært nokså stabilt i ti-årsperioden siden 2008. Det er likevel ulikheter mellom de enkelte kommunene. Størst økning i jordbruksarealet har en hatt i Steinkjer der arealet har økt med over 5.000 dekar. Det har også vært en økning i enkelte fjellkommuner som Oppdal og Rennebu. - Nedgangen i jordbruksarealet har vært størst i tettsteds- og bynære kommuner og i noen av kyst- og fjellkommunene, heter det i ei pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag.