Onsdag ble det kjent at anbudskravene til bygging av Øverhagaen helse og velferdssenter er så strenge at det utelukker alle lokale entreprenører i å ta del i anbudskonkurransen. Dette gjorde at Trond Schjølberg, daglig leder regionens største entreprenørfirma, Johan Kjellmark AS, skrev et brev til kommunen der han krevde anbudsprosessen avlyst.

Nå har teknisk sjef i Røros kommune, Dag Øyen, skrevet svarbrev til Schjølberg der han avviser kravet om avlysing og viser til nye krav til helsebygg.

Svarbrevet

I et svarbrevet fra kommunen står det at det er valgt å gjennomføre konkurransen som to trinns konkurranse med forhandling, der konkurransen innledes med en kvalifiseringsfase. Bare de tilbyderne som oppfyller kvalifikasjonskravene og har blitt invitert vil få anledning til å levere tilbud. Det er satt en begrensing på 3 tilbydere som vil bli invitert videre til konkurransen. I deres første avsnitt, viser dere til utvelgelseskriteriene under punkt 3.2. i kvalifikasjonsgrunnlaget som krav til kvalifisering. Dette er utvelgelseskriterier, som benyttes til å velge ut hvem som valgt ut til å delta i konkurransen, dersom man får flere enn 3 som kvalifiserer seg.

Kvalifikasjonskravet lyder følgende:

Totalentreprenøren skal ha gjennomført minimum ett tilsvarende prosjekt de siste 5 år. For å kunne kvalifiseres må totalentreprenøren ha gjennomført minimum ett tilsvarende prosjekt, som her er angitt til å være totalentreprise for helsebygg på over 8000 m2, de siste 5 år. Dokumenteres med informasjon om prosjektene, som inneholder: areal, type bygg, tidspunkt for gjennomføring, navn på oppdragsgiver, samt kontaktinformasjon.

Dette er kvalifikasjonskravet som gjelder. Utvelgelseskriteriene som Dere har vist til i klagen, er hva man vil benytte for å rangere de kvalifiserte tilbyderne, for å finne de tre som blir invitert til konkurransen. I kvalifikasjonsgrunnlagets punkt 3.2.1, gis det uttelling for å ha mer erfaring fra tilsvarende prosjekter de siste 10 årene. I punkt 3.2.2 gis det uttelling for å ha gjennomført totalentrepriser på minimum 1000 m2 i massiv-tre. Utover at man må ha det ene tilsvarende prosjektet de siste 5 år, som angitt i ESPD-skjemaet, så utgjør ikke utvelgelseskriteriene i punkt 3.2.1 og 3.2.2 i kvalifikasjonsgrunnlaget, absolutte krav for å kunne delta.

I forhold til deres påstand om at kravet til tidligere erfaring er hevet over behovet kommunen har for å oppnå tilfredsstillende utførelse av byggeprosjektet, så kunne det være at saken hadde vært annerledes, dersom det var en annen entrepriseform, som kun gikk på kun utførelse. Dette er et totalentrepriseprosjekt, som i tillegg til utførelse, inneholder fult prosjekteringsansvar og videre det ansvar som tilfaller totalentreprenøren i forhold til prosjektframdrift og økonomi.

Kommunens vurdering er at prosjektets størrelse både i omfang, administrasjon og økonomi, gjør at man søker en totalentreprenør som har en etablert prosjektorganisasjon som er rustet for å håndtere prosjekter av et slik omfang. Ved å stille krav om at tilbyder skal ha minst ett tilsvarende prosjekt, i form av totalentreprise på helsebygg over 8000m2 de siste 5 år, så sikrer man at man får en totalentreprenør som innehar en etablert prosjektorganisasjon som er erfaren og rustet for det ansvar som en totalentreprise av dette omfang krever. Dette eliminerer usikkerhet i prosjektet for kommunen som byggherre. At dette kravet utelukker flere firmaer lokalt, er man innforstått med. Totalentreprenøren vil med all sannsynlighet ikke være lokal, men det er naturlig at det vil være gode muligheter for at det ender opp med flere lokale underentreprenører. Lokale entreprenører burde normalt være godt konkurransedyktige i denne sammenhengen. Derfor vil ikke mangelen på lokale totalentreprenører være likebetydende med at lokale bedrifter er utestengt fra jobber knyttet til prosjektet.

I forhold til Deres påstand om at det er stilt ikke-relevante krav til erfaring, er ikke dette noe kommunen stiller seg enig i. Formålet er å sikre en totalentreprenør med etablert prosjektorganisasjon som er proporsjonel til prosjektet.

Da Dere viser til deres tidligere erfaring med helsebygg, så vises det er til prosjekt som nærmer seg 40 år gamle. Poenget med å begrense til siste 5 år, er at det er i henhold til nyere standarder innen både kontrakter, byggeforskrifter og teknologi. I tillegg er det et vesentlig argument, at erfaringen for bedriften er relativt ny, slik at det er opparbeidet kompetanse og erfaring hos bedriften fortsatt er ny og relevant. Frafall av opparbeidet kompetanse og erfaring innen organisasjonen vil bli tiltagende, jo lenger tid som går fra siste relevante erfaringsprosjekt.

Det er vanskelig å se hvordan Dere kan begrunne at kvalifikasjonskravet skal påføre Røros kommune, det Dere kaller, stor unødvendige kostnader. Heller ikke at verdien av garantiansvaret svekkes, da dette er standardisert i de juridiske byggestandardene og således likt for enhver totalentreprenør som skulle kunne gjennomføre prosjektet. Hverken Røros kommune eller Abakus AS kan se at dette undergraver seriøsiteten hos arbeidstakerne i regionen. Dette handler ikke om seriøsitet, men at det ikke er noen lokal totalentreprenør med en etablert prosjektorganisasjon for prosjekter av denne størrelse. Abakus AS utfører etter kommunens bestilling. Alle sider av konkurransen er tatt stilling til av Røros kommune. Abakus sin rolle er å bistå Røros kommune med prosess og anskaffelsesjuridiske vurderinger og er ikke selvstendig beslutningstaker på veien av Røros kommune.

Med hilsen

Dag Øyen Virksomhetsleder/teknisk sjef