Besøksstrategien for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde med tilgrensende naturreservater er nå vedtatt og endelig godkjent av Miljødirektoratet. Med visjonen "Velkommen som gjest på naturens premisser " har nasjonalparkstyret tatt strategiske valg for å ta vare på naturen samtidig som folk skal bli tatt godt imot i verneområdene.

NEDALEN: Nedalshytta er innfallsport for Sylan. Foto: Andreas Reitan

Nedalshytta og Vekta

God informasjon og bevisst styring av ferdselen er viktige strategiske grep. Det er tatt høyde for at besøket kan øke i framtida. Nedalshytta i Tydal er valgt som innfallsport for Sylan , mens Vekta i Selbu er valgt som viktigste innfallsport for Skarvan og Roltdalen. Her kommer i tillegg startpunktene Stordalshytta i Meråker, Sildra i Stjørdal og Hoemskjølen i Selbu.

Sherpa-trappene

Gjennomføring av tiltak tjuvstartet i 2019 med bygging av steintrappene ved Neklumpen i Sylan. Videre vil det bli laget informasjonspunkter nede i bygdene og de utvalgte innfallsportene/startpunktene samt enkelte stier skal oppgraderes. I tillegg til tiltak i felt, skal det lages god informasjon på nett. Alt skal etter planen gjennomføres i løpet av en 4-års-periode. Dette er selvfølgelig avhengig av finansiering blant annet via midler fra Miljødirektoratet og godt samarbeid med grunneiere og andre lokale aktører.

"Sherpatrappene" fra Nedalshytta opp mot Nedalsklumpen. Foto: Andreas Reitan

Brukerundersøkelse

Besøksstrategien er utarbeidet på grunnlag av kartlegginger av de besøkende gjennom en brukerundersøkelse, sårbarhet for naturverdier og hensyn til reindrifta i området. Det foreligger egne rapporter for disse kartleggingene. Disse finner du under planer og rapporter.

- Det har vært avholdt flere arbeidsmøter med nasjonalparkstyret og rådgivende utvalg før besøkstrategien ble lagt ut på åpen høring. Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte i Selbu før høringsfristen 10. oktober 2019. Alle høringsinnspill ble behandlet og endelig dokument ble vedtatt av nasjonalparkstyret 29.11.2019. Deretter har Miljødirektoratet gitt sin godkjenning, skriver nasjonalparkstyret i ei pressemelding.