- Vi er ferdig med opptaket og svarer nå alle som har søkt barnehageplass i Selbu. Vi klarer dessverre ikke å imøtekomme alles førsteønsker, men alle som har søkt om barnehageplass får plass, lover oppvekstsjef Geir Håvard Mebust.

Kriterier

- Det er flere kriterier som skal oppfylles for å få førstevalget, og en stor forskjell fra skoleopptak hvor alle skal gå på den nærmeste skolen i sitt område så regnes barnehageopptaket som ett område. Altså du søker om barnehageplass i Selbu kommune, også fordeles plassene ut fra politisk bestemte kriterier, sier styrer ved Kvellohaugen og Øverbygda barnehage Cathrine Fuglem.

Hør hele radioreportasjen lenger ned i saken.

Kriteriene for å få førstevalget er som følger:

- Familie med alvorlig sykdom. Med sykdom forstås i denne forbindelse alvorlig, varig

sykdom/funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken. Erklæring fra lege eller

spesialist må kunne legges fram.

- Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

- Barn av kommunalt ansatte der kommunen har problemer med å rekruttere eller beholde

kvalifiserte arbeidstakere. Administrasjonsutvalget avgjør i hvert enkelt tilfelle hvilke

stillinger dette skal gjelde.

- Barn i minoritetsspråklige familier

Følgende uprioriterte kriterier inngår i en totalvurdering av søknader:

- Barnegruppens totale sammensetning/barnehagen avgjør behovet

- 5-åringer

- Hjemmemiljø, herunder: Boforhold, lekekamerater, trafikk, søsken

- Familiesituasjonen, herunder: Enslig mor eller far, barnets behov for miljøforandring,

foreldrenes arbeidsbyrde, andre familieforhold