Fylkespolitiker Bjørn Salvesen meldte seg nylig ut av SV på grunn av interne konflikter.

Men det betyr ikke at han forlater plassen på fylkestinget. Han fortsetter som uavhengig representant og har nå fattet interesse for infrastrukturen i regionen og da først og fremst fylkesvei 30.

Derfor har han utarbeidet en del spørsmål rundt vedlikeholdet og standarden på veien, til møtet 26. februar:

– Trafikksikkerhetsutvalgene i både Røros og Holtålen kommune har denne vinteren engasjert seg sterkt i vintervedlikeholdet på FV-30 mellom Støren og Røros. Med god grunn da nyhetsbildet denne vinteren har vært preget av utforkjøringer av personbiler og tungtransport på tvers i bratte partier grunnet svært glatte og krevende kjøreforhold.

Dype isete spor på deler av strekningen gjør det i tillegg krevende å håndtere møtende trafikk, men is-tykkelse måles på veiens høyeste punkt, og ikke nede i sporene. Når fylkeskommunen måler friksjon, brøyting, strøing og is-tykkelse får Svevia, som er ansvarlig for vedlikeholdet, godkjent karakter.

Med andre ord, de kjøreforhold som trafikanter oppleves som farlig og krevende, er innenfor de gjeldende krav som stilles. Dette oppleves som uforståelig av innbyggerne i regionen. Undertegnede er selvfølgelig innforstått med både det store etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveinettet, samt den generelt stramme økonomien. Men da jeg frykter at liv kan gå tapt hvis strakstiltak ikke iverksettes, ønskes svar på følgende:

Spørsmål om vedlikehold:

- Er det i de krav som stilles til vintervedlikehold tatt høyde for de nye klimatiske forhold som innebærer vekslende temperaturer fra pluss til minus gjennom hele vinteren?

- For hvilke periode er nåværende vedlikeholdskontrakt med Svevia gjeldende, og kan krav justeres i kontraktsperioden hvis vedlikeholdet oppleves som mangelfullt?

- De sporete strekningene skyldes manglende asfaltering fra fylkeskommunens side og kan ikke lastes vedlikeholds ansvarlig, hvilke strakstiltak vil bli satt i verk i 2020 ang asfaltering?

I tillegg til overnevnte utfordringer er veien svingete, smal og rasfarlig på flere strekninger. Dette løses ikke av ordinært vedlikehold, det er derfor over flere år jobbet med et bompengeprosjekt i fylkeskommunen som skal bygge om de mest kritiske 3-4 mil av den 11 mil lange strekningen.

En skisse av dette prosjektet ble i 2019 lagt fram for kommunestyrene i Røros, Holtålen og Midtre Gauldal, alle kommunene var da positive til videre framdrift.

Spørsmål om framtidig utbedring:

- I hvilken fase er dette prosjektet nå?

- Hva er estimert anleggsstart?

- Hvilke politiske prosesser i de tre nevnte kommunene må til for at prosjektet settes i gang?

- Er det mulig å tenke seg dette prosjektet uten bompengefinansiering?

Fylkestinget behandler disse spørsmålene på sitt neste møte, 26. februar.