I brevet viser statsrådene til at det er viktig for regjeringen å styrke jordvernet og sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i arealforvaltningen. I brevet som sendes til kommunene i dag, understreker statsrådene at bevaring av dyrket jord er en nasjonal interesse, og at en må ta vare på jordbruksarealene over hele landet for å styrke beredskapen og matsikkerheten.

Nasjonalt jordvernmål

- Stortinget vedtok i juni 2021 et nasjonalt jordvernmål på maksimalt 3.000 dekar omdisponert dyrka jord per år. Det innebærer at kommunene må føre en streng jordvernpolitikk i sin arealforvaltning. Det er derfor viktig at kommunene går grundig gjennom sine kommunale planer og vurderer å ta ut noen av byggeområdene på dyrka mark, og iallfall sier nei til å regulere dem inntil videre, sier Borch.

MATJORD: Når kun tre prosent av landarealet vårt kan brukes til å dyrke mat, er det viktig å ta vare på den matjorda vi har, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Foto: Torbjørn Tandberg

God matsikkerhet

Den norske matsikkerheten er per i dag god, men i den situasjonen verden står i nå er det viktig å legge til rette for å produsere så mye mat som mulig i Norge. Når kun tre prosent av landarealet vårt kan brukes til å dyrke mat, er det viktig å ta vare på den matjorda vi har, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i ei pressemelding.