Regjering vil fremme forslag for Stortinget om en ekstraordinær bevilgning på 30 millioner kroner til kriseberedskapsfondet for reindrifta.

- Reindriften står i en svært krevende situasjon, og det er viktig for meg som reindriftsminister at vi legger til rette for at næringen skal komme seg gjennom denne krisen. Næringen gjør en stor jobb denne vinteren, og det er viktig at regjeringen bidrar til å avhjelpe situasjonen gjennom de etablerte systemene for kriseberedskap i reindriften, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i ei pressemelding.

Beitekrise

Reindrifta er denne vinteren 2022 rammet av beitekrise. Årsaken er låste beiter som skyldes et islag ned mot bakken og store snømengder. Utviklinga har gått i negativ retning gjennom vinteren, og det blir stadig vanskeligere for reinen å finne mat. Krisa omfatter nå store områder i Finnmark, Troms og i Nordland. I disse områdene er det nå nødvendig å tilleggsfôre om lag 160.000 rein.

- En ekstra bevilgning på 30 millioner kroner vil gjøre det mulig å opprettholde eksisterende ordninger og bistå reineierne gjennom årets beitekrise. Jeg vil fortsette å følge situasjonen tett, både gjennom orienteringer fra reindriftsmyndigheten, og gjennom dialog med Norske Reindriftsamers Landsforbund til beitekrisen er over, sier landbruks- og matministeren i pressemeldinga.

Kriseberedskapsfondet er finansiert over reindriftsavtalen. Norske Reindriftsamers Landsforbund og Landbruks- og matdepartementet ble i januar enige om hvordan man kan bruke kriseberedskapsfondet på best mulig måte i håndteringen av beitekrisen. Det er fastsatt et regelverk for ordningen. Regelverket åpner for at det kan gis et tilskudd som kan benyttes til ulike formål, herunder innkjøp av fôr, uttransport av fôr og flytting fra vinterbeiter til vår- og sommerbeiter. Norske reindriftsamers landsforbund og Landbruks- og matdepartementet har styrket kriseberedskapsfondet gjennom omdisponeringer og bruk av egenkapitalen i Reindriftens utviklingsfond for å støtte opp om reindriften gjennom beitekrisen. Krisen vedvarer, og beholdningen på fondet vil ikke være tilstrekkelig for å kunne videreføre støtten. Regjeringen har derfor sett behov for å tilføre midler til fondet for å kunne ivareta dyrevelferd og framtidig produksjon.