Tertialrapport for 1. tertial 2015 for Røros kommune er sendt ut og den viser at overforbruket fortsetter. Rapporten viser et merforbruk på nesten 700.000 kroner .

Det er budsjettert med et mindreforbruk i 2015 på 5 millioner kroner - noe som betyr at det må spares inn 5,7 millioner resten av året.

Irapporten heter det at administrasjonen har tro på at dette vil la seg gjøre forutsatt at alle tiltak får sin planlagte effekt.