Tydal kommune innfører utvida eiendomsskatt fra 2016.

Det vedtok kommunestyret i budsjettmøtet torsdag med 12 mot 5 stemmer.

Dermed er det ikke lenger bare "verker og bruk" som skal beskattes, men også de 350 boligene og ikke minst, de 1800 hytteeiendommene som finns i kommunen.

Også næringseiendom blir nå skattlagt, etter regelverket med samme skattetakst som "verker og bruk".

Forslaget kom fra Henning Braaten (Ap/SV) og John Paulsby (V/SP) :

1. Arbeidet med å tilrettelegge for eiendomsskatt for bolig og fritidseiendom gjennomføres i 2015. Utgifter til  takseringsarbeidet finansieres med bruk av disposisjonsfondet.

2. Eiendomsskatt utvides til å gjelde for alle eiendommer fra og med 2016.

3. En kulturscene bygges på Kløfta i tilknytning til Tydalshallen og ferdigstilles i 2016. Arbeidet med planlegging og prosjektering starter umiddelbart, og byggekomite velges i første kommunestyremøte i 2015.

Riving av idrettshuset utsettes. Avsatte midler overføres til planlegging og prosjektering av kulturscene på Kløfta i 2015.

Hør intervju med ordfører John Paulsby, som avviklet budsjettmøtet på rekordtid:

Hva med næringseiendom?

Kirker, kommunal eiendom og gardsbruk er fritatt for eiendomsskatt, i følge eiendomsskatteloven.

I tillegg kan kommunen frita eiendommer eid av en stiftelse, bygninger av historisk verdi, og det er også mulig å unnta bygninger i visse områder i kommunen, men da må det gjelde alle i dette området.

Det er ikke mulig å sette ulik skattetakst for verker og bruk og annen næringseiendom. Det betyr maks-sats (7 promille) også på næringseiendom.

«Hytteskatt»

Takseringsarbeidet vil koste mellom 1 og 1,5 millioner kroner, i følge rådmannen. Takseringa skal vise en «objektivisert omsetningsverdi».

Det er tatt utgangspunkt i at det finns 350 boliger og 1800 fritidsboliger i Tydal.

Med andre ord: Hytteeierne vil gi det viktigste bidraget.

- Eiendomsskatten vil ikke skille seg vesentlig fra ei bensin- eller dieselfylling, altså rundt en tusenlapp i gjennomsnitt, sa Henning Braaten, en av forslagsstillerne.

Med utgangspunkt i tidligere utredninger er gjennomsnittsverdien for en bolig satt til 750.000 kroner, mens ei hytte i Tydal er foreslått verditakser til 1 million kroner (gjennomsnitts-tall).

Med utgangspunkt i 7 promille kan eiendomsskatt i Tydal gi ca 13 millioner kroner i økte inntekter. 4 promille kan gi ca 7,5 millioner, mens 2 promille kan gi 3,7 millioner kroner i økte kommunale inntekter.

Tallene er basert på fjorårets utredninger og er litt avhengig av det såkalte bunnfradraget.

- Dette er en "hytteskatt", sier Mads Einar Berg, leder i Stugudal Fjell:

Her er forslagsstillernes begrunnelse:

Samtidig er ønsket om en kulturscene i Tydal markant. En slik kulturscene er viktig for Tydal. Ikke bare for å dekke det lokale behovet for ulike kulturelle aktiviteter, men også for satsingen på ny næringsutvikling og tilbud som styrker tilbudet til turist- og hyttenæringen i Tydal. En kulturscene i Kløfta må derfor planlegges og settes opp innen to år. Videre ønsker kommunen å bidra til realisering av kunstgressbane og innendørs skytebane på Kløfta.

For å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape nye aktiviteter og inntekter til næringslivet i Tydal må kommunens inntekter økes. Kommunen må legge til rette for og forskuttere investeringer i anlegg og tilrettelegginger som sikrer økt turisme og bruk av Tydals fasiliteter. Tydal har ingen annen realistisk mulighet til å øke sine inntekter enn gjennom utvidet eiendomsskatt.

Tydal kommune må i nærmeste framtid legge til rette for bygging av hensiktsmessige boliger for både yngre og eldre. Videre må kommunen legge til rette for tilflytting og nybygging ved å sørge for at attraktive boligtomter er tilgjengelige. Boligpolitisk plan vil bli fremmet for behandling i 2015 og denne vil beskrive konkrete tiltak, men kommunen vil måtte forskuttere investeringer og dette fordrer økte inntekter.

(Illustrasjonsfoto)