Ordfører Ole Bjarne Østby i Tydal håper å ha noen av løypene klar for ferdsel i månedskiftet februar/mars.

Dermed blir trolig Tydal først av kommunene våre med åpne snøscooterløyper:

Det er en ny paragraf (§4a) i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som nå åpner for at kommunene kan etablere snøscooterløyper.

Tydal grunneierlag og Tydal snøscooterklubb la fram forslag om tilsammen 210 km løyper. Samtidig har det vært jobbet med utforming av forskrift, grunneieravtaler og avtale om drift av løypene.

Plankontoret i Rennebu har på oppdrag fra Tydal kommune gjennomført utredninga. Tydal kommune har vært i dialog med reindriftskontoret på Røros, reinbeitedistriktene og fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med arbeidet.

Fire løyper er tatt ut fra det opprinnelige forsaget, slik at 210 km er redusert til 155. Det skyldes hensynet til naturmangfold, reindrift og støy.

Høringsfristen er 27. januar.