- Selskapet er ved en korsvei der det er naturlig med sterkere eierinvolvering. Når en samtidig skal bygge opp en helt ny organisasjon, vil det kreves tettere dialog mellom styret og administrasjonen. Derfor er det er behov for en styreleder som kan legge inn flere timeverk enn det jeg selv har mulighet til, sier Per Jørgen Weisethaunet til Nea Radio. Konsernsjefen i Norbit overlater nå stafettpinnen til nestleder i styret, ordfører Ole Morten Balstad.

Selbu Vekst skal bygges til å bli et tverrfaglig kontor som i tillegg til å jobbe for å sikre et godt utvalg av tomter og boliger i Selbu, også skal fremme utvikling innenfor næring og kultur. Selskapet har en formålsparagraf som sier:

Selbu Vekst AS er et lokalt utviklingsselskap som gjennom ulike prosjekter arbeider for å styrke Selbu som attraktivt bo- og arbeidsområde.

Selskapet eies av Selbu kommune, Selbu Sparebank og Selbu Energiverk AS og gjennomfører tiltak som blir initiert fra eierne eller som er naturlig for å oppnå utvikling av Selbusamfunnet.

Per Jørgen Weisethaunet har vært med i styret helt siden selskapet ble etablert høsten 2013. Siden februar 2015 har Weisethaunet vært styreleder. I en kommentar til Nea Radio sier Weisethaunet at han nå har valgt å gi fra seg stafettpinnen.

Utvidet fokus

-Med en bred formålsparagraf er det stort behov for prioritering og strategiarbeid. For at styret skal være i stand til å gjøre dette, i tråd med formålsparagrafen, er det avgjørende at eierne er tydelige på hva de ønsker at selskapet skal utøve på deres vegne. Selskapet er ved en korsvei der det er naturlig med sterkere eierinvolvering. Når selskapet samtidig skal bygge opp en helt ny organisasjon vil det kreves tettere dialog mellom styret og administrasjonen. Jeg ser at det er behov for en styreleder som kan legge inn flere timeverk enn det jeg selv har mulighet til, sier Weisethaunet.

-Vi har fremforhandlet en samarbeidsavtale med Selbu kommune som nå ligger til politisk behandling. Jeg opplever Selbu kommune som en tydelig eier som har klare forventninger til at Selbu Vekst skal bidra aktivt til utvikling av lokalsamfunnet.  Selskapets eiere er alle aktører med et vesentlig samfunnsansvar. Når vi nå får samlet ressurser fra Selbu Vekst, SENFO og Selbu kommune, er det lettere å få alle til å trekke i samme retning.  Det fremstår for meg som både riktig og viktig at man utvider fokus fra tomter og boliger til også å fokusere på næring og kultur.

Lær av Rørosmat

-  Det har vært givende å engasjere seg i dette selskapet. Når selskapet ble etablert var formålet å bidra til å få opp et tilbud av tomter og boliger, noe som hadde vært mangelvare i en lengre periode. I dag har Selbu veldig godt tilbud både av tomter og boligprosjekter. Det er flere kompetente og driftige private aktører som opererer profesjonelt med dette.  Flere i Selbu bør merke seg at aktørene innenfor denne bransjen gjør det store at de konkurrerer om kundene, samtidig som de samarbeider om profilering av Selbu som bokommune under merkevaren BoiSelbu.  Dette kan kanskje sammenlignes litt med det lokalmatprodusenter på Røros har fått til under merkevaren Rørosmat.  Jeg er overbevist om at mer samhandling mellom aktører som operer innenfor et bransjeområde er veien å gå for å få til utvikling.

-Nestleder i styret Ole Morten Balstad, som rykker opp somstyreleder, har sammen med daglig leder Asle Alsethaug eierne og styremedlemmene Liv Grøtte, Thomas Rønsberg og Odd Gulbrandsen en spennende jobb foran seg, avslutter Weisethaunet som til daglig er konsernsjef i Norbit.