- Jeg er ikke overrasket over vedtaket, men tildels svært overrasket over argumentasjonen. Det sier Selbu-ordfører Ole Morten Balstad i en kommentar til Nea Radio. - At reindrifta blir hørt med disse begrunnelsene gjør at samarbeidsklimaet kommer til å bli satt alvorlig på prøve, sier Balstad.

Det er sentrale løyper i løypenettet (sette-)Fylkesmannen i Nordland nå sier nei til. Det gjelder blant annet løypene fra Bårdsgården og Flora på nordsida av Nea og løypene fra Rolset og Flora på sørsida.

Settefylkesmann

Det var i Fylkesmannen i Nordland ble ved Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 11. april 2019 oppnevnt som settefylkesmann i saken. - Vi beklager lang saksbehandlingstid, skriver sette-Fylkesmannen i brevet til Selbu kommune.

Her følger vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om å fastsette snøscooterløypene B18-B27 og C1-C5. Løypene vil være til vesentlig skade eller ulempe for reindrifta, og det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til friluftsliv og naturmangfold. Klager på løypene B2-B15 tas delvis til følge, ved at løypene kan åpnes tidligst 15. januar og stenges senest 15. april. Løypene vil da ikke være til vesentlig skade og ulempe for reindrifta. Redusert åpningstid tar også hensyn til friluftsliv og naturmangfold i området. Klager på løypene A5-A7 og D5 tas ikke til følge. Kommunen har hatt kjennskap til interessene i området, og har tatt tilstrekkelig hensyn til friluftsliv og naturmangfold.

Bakgrunn

Kommunestyret i Selbu vedtok den 16. oktober 2017 i sak 49/2017 forskrift om kommunalt løypenett for rekreasjonskjøring med snøscooter. Vedtaket ble påklaget av Trondheim Trekk- og brukshundklubb, Forum for natur og friluftsliv Sør- Trøndelag (FNF Sør-Trøndelag), Sveinung Jørum og Anne Cathrine Nessmo, Gåebrien sijte, Saanti sijte, Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Klagen fra Trondheim Trekk- og brukshundklubb, datert 8. november 2017, gjelder snøscootertrasé i Dragsten (løype D5 på veien mellom Store og Lille Dragstsjø).

FNF Sør-Trøndelag skriver i brev av 8. november 2017 at de mener følgende deler av løypenettet vil være i strid med regelverket: A5–A7, B2, B3, B4 og C4. Klage datert 13. november 2017 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag omfatter løypene A5–A7, B3–B5, B7–B11, B18, B20–B22, B26–B27 og C1–C5. Det er også anført at dato for åpning og stenging av løyper innenfor det samiske reinbeiteområdet, og for alle løyper minst fem kilometer fra distriktsgrensene, må settes fra 10. januar til 15. april. I brev av 14. november 2017 har Sveinung Jørum og Anne Cathrine Nessmo, som eiere av fritidseiendommen 116/33, klaget på at strekning B26 er vedtatt.

Gåebrien sijte har i brev av 16. november 2017 klaget på opprettelse av løypene B1–B15 og B18–B27, samt løypene A5–A7 når det gjelder åpningstid.

Saanti sijte har i brev av 19. november 2017 reagert på at det er kommunen selv som har utredet konsekvensene for reindrifta. De stiller spørsmål ved den reindriftsfaglige kompetansen. Vi oppfatter at det klages på traséen Bårdsgården/Flora – Finnråa/Måltopptjønna, C1–C5. De skriver at det er avgjørende at Saanti sijte gis full bestemmelsesrett over når og hvor de ulike delene av løypetraséene skal åpnes og stenges.

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan vedtok den 24. november 2017 i sak 40/17 å påklage kommunens vedtak når det gjelder traséene C2, C3 og C4.

Hovedutvalg for samfunnsutvikling gjennomførte forberedende klagebehandling 6. september 2018, i sak 169/2018. Klage fra Jørum og Nessmo ble delvis tatt til følge, ved at kommunen innarbeidet en fartsgrense på 40 km/t for hele B26. Øvrige klager ble ikke tatt til følge.

Saken ble ved kommunens brev av 24. september 2018 oversendt Fylkesmannen i Trøndelag for klagebehandling. Fylkesmannen i Nordland mottok 4. september 2019 brev fra Saanti sijte. Der viser de til uttalelser av 9. juli og 19. november 2017, og sier at de har krevd at løypene C1, C2, C3, C4 og C5 blir fjernet og tatt ut av forskriften. De viser videre til brev fra Fylkesmannen i Troms som gjelder klage på opprettelse av snøscooterløyper i Tydal kommune, datert 8. mai 2018. Der fikk Saanti sijte medhold i at det ikke skal opprettes snøscooterløyper mot Selbu kommunes grense.