Siste utgave av Næringslivets økonomibarometer viser at det er en gryende optimisme blant NHOs medlemsbedrifter. Også i Trøndelag peker pilen oppover.

Siste utgave av Næringslivets økonomibarometer, der over to tusen NHO-bedrifter har svart, viser at virksomhetene ser lysere på både markedssituasjonen og på utsiktene ett år frem i tid. Også investeringsviljen er noe høyere, men fortsatt på et lavt nivå.

I Trøndelag preges også bedriftenes svar av optimisme. Dette, kombinert med en god eksportvekst og lav ledighet, gir oss et bilde av en god trøndersk næringsutvikling.

- Den økonomiske utviklingen er inne i et vendepunkt med økt optimisme i næringslivet, og det vil derfor være viktig at man nå ikke øker oljepengebruken, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård.

Når det gjelder de nasjonale tallene i kvartalsrapporten peker næringspolitisk direktør i NHO Ingebjørg Harto på bygg og anlegg, samt offentlig etterspørsel, som drivere bak optimismen. Hun advarer mot å bruke så mye oljepenger i det kommende statsbudsjettet at det gryende oppsvinget settes i fare:

- Vi ser at den svakere krona har gitt bedriftene en sterkere konkurransekraft. Vi ser det blant annet for reiseliv og tradisjonell eksportindustri. Nå er det helt avgjørende at vi ikke bruker for mange oljemilliarder fremover for å unngå høyere rente og en altfor sterk krone.

Særlig Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold gjør det godt. Det skyldes i stor grad de nevnte bransjene - tradisjonell industri, bygg/anlegg og reiselivsnæringen. Skogindustrien har særlig løftet opp Innlandet og Østfold da konkurranseforholdet til Sverige er blitt vesentlig bedre.

Store deler av kyst-Norge er fortsatt hardt rammet av oljenedgangen. Samtidig eksporteres det fisk som aldri før og uten fisken ville det ha vært riktig ille i kystfylkene.

Bedriftene planlegger å øke antall ansettelser med 0,5 prosent i 2016. Det er et noe høyere anslag enn i forrige kvartal. For 2017 er anslagene økt til 0,9 prosent. Det er kun petroleumsrettete bedrifter og bedrifter i bransjen informasjon og kommunikasjon (media) som planlegger nedbemanning både i år og neste år.

Fortsatt er det nær én av tre petroleumsrettede bedrifter som svarer at de vil øke antallet permitteringer og oppsigelser i det neste halvåret. I det øvrige næringsliv er andelen som sier at de vil ta i bruk permitteringer og oppsigelser, markert mindre enn for et halvt år siden.