NTB

Tre firedeler av kommunene gir støtte til forslaget om å fjerne grensen på 2,5 kilometer for å kunne gi tillatelse til scooterkjøring til hytter.

Det viser en gjennomgang av høringsuttalelsene som NTB har gjennomført. Klima- og miljødepartementet ba i april om innspill til en regelendring som åpner for at hytteeiere som bor nærmere enn 2,5 kilometer fra brøytet vei, også kan få lov til å bruke scooter.

Av de 50 kommunene som har gitt høringssvar, er 36 for regelendringen og 12 negative. To kommuner tar ikke stilling til forslaget.

Vil styre selv

Uansett om de er for eller mot å åpne opp for scootertrafikk til nærliggende hytter, understreker svært mange av kommunene at de er i stand til å håndtere scooterdispensasjoner selv – uten statlige retningslinjer.

– Kommunen innehar den kompetansen og lokalkunnskapen som trengs for å kunne sette egne vilkår til dispensasjonene. Sentrale vilkår i forskriften er derfor ikke ønskelig, skriver Målselv som er positiv til regelendringen.

Opposisjonen vedtok endringen

Stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ville ikke vente på høringsrunden og vedtok allerede i mai at de vil oppheve avstandsbegrensningen.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ville likevel høre innspill på regelendringene og også få synspunkter om eventuell regulering av scooterkjøring.

I høringsnotatet fra Klima- og miljødepartementet pekes det på flere uheldige konsekvenser av forslaget. Langt flere scootereiere vil nå kunne få tillatelse til å kjøre til hytta. Dette vil kunne øke konfliktene med friluftsliv, skiløyper, reindrift og naturmangfold.

– Forslaget vil kunne medføre økt motorferdsel i utmark og derved økt behov for kontroll. Forslaget kan medføre flere ulykker og kostnader forbundet med dette, heter det.

– Skritt i feil retning

Den Norske Turistforening er ikke overraskende en av høringsinstansene som vender tommelen ned for liberaliseringen. Forslaget er bare ett av flere som fører til økt motorferdsel i utmark.

– Summen av alle disse små og store endringene over tid utgjør en betydelig forskjell i bruken av naturen vår og muligheten for gode naturopplevelser basert på stillhet og ro. Forskriftsendringen er nok et skritt i feil retning og innebærer et stort tap for friluftsfolk og de tradisjonelle friluftslivsverdiene, skriver Turistforeningen.

Begrensninger

Flere kommuner bifaller forslaget om å regulere trafikken, selv om dispensasjon er gitt.

– Vi må få et redskap til å styre ferdselen. Derfor må det stilles krav om kartfestede traseer, tak på antall turer, datoer det kan kjøres, tider på døgnet det kan kjøres samt krav om kjørebok. Dette vil gjøre bestemmelsen mer kontrollerbar og mer målrettet, skriver Røros kommune.

Unødig

Ikke alle er enige i det. Dette skriver Salangen kommune:

– En begrensing i antall turer knyttet til dispensasjon for bruk av scooter til transport av utstyr vil også medføre en type kontroll med vurdering av typen gods/utstyr som medbringes. Dette anses som en unødvendig inngripen i folks hverdag knyttet til fritid, som etter vår mening ikke skal forekomme.