Økt bevissthet hos politiet og Mattilsynet om dyrekrimsaker, raskere anmeldelse av dyrekriminalitet, bedre dokumentasjon og bevismateriale, økt kunnskap om dyremishandling og strengere straffepåstander.

Dette er noen av hovedpunktene i evalueringsrapporten "Pilotprosjekt Dyrekrim". Rapporten som nå foreligger, omhandler prosjektet i Trøndelag som har vart i over tre år. I ettertid har regjeringa etablert dyrepolitiprosjekt flere steder i landet.

Strengere straffepåstander

I rapporten går det fram at straffepåstandene i dyrevelferdssake har blitt strengere og i tråd med Høyesteretts praksis. Det understrekes også at samarbeidsmodellen mellom politiet og Mattilsynet med "fordel kan anvendes også på andre fagområder".

Styrket samarbeid

– Dyrepoliti-prosjektene er en viktig satsing fra regjeringen for bedre dyrevelferd og omfatter nå fem politidistrikt. Bedre samarbeid mellom Mattilsynet og politiet styrker håndheving av regelverket og bidrar dermed til bedre dyrevelferd. Jeg er spesielt tilfreds med at pilotprosjektet i Trøndelag har vist seg så vellykket at Mattilsynet og politiet i regionen fortsetter satsingen uten særskilt bevilgning. Det betyr at arbeidet med å bekjempe kriminalitet mot dyr er styrket i denne regionen. Det sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet i dyrekrimsaker gjør det lettere for politiet å etterforske sakene, og få sakene raskere behandlet. Dyrevelferd er viktig i seg selv, men det er også viktig å være oppmerksom på at noen av de personene som mishandler eller vanskjøtter dyr, også kan utøve annen kriminalitet, for eksempel overfor mennesker. Gjennom å gripe inn mot dyrevelferdskriminalitet, vil derfor politiet også kunne komme i inngrep med, og forebygge, annen alvorlig kriminalitet, sier justis, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.

Rapporten fra pilotprosjektet i Trøndelag viser altså at arbeidet med å bekjempe dyrevelferdskriminalitet er betydelig forbedret. Prosjektet har utviklet en metode for godt samarbeid mellom Mattilsynet og politiet i dyrekrimsaker.

- Regjeringen ønsker med dyrepolitiprosjektene å sende ut et tydelig signal om at overgrep mot dyr tas på alvor og at grov kriminalitet mot dyr skal føre til straffesak og domfellelse, heter det i ei pressemelding fra regjeringen.