Malvik kommune avholdte mandag 29. august klokken 18.00 kommunestyremøte i Nygaardsvoldssalen på Bruket kulturhus. Nea Radio sendte direkte fra klokken 18.00.

Saksliste

Saker til behandling:

PS 47/22 Protokoll - Valg av underskriverePS 48/22 Malvik 2040 - med hovedfokus på helse- og velferdsområdet. Beskrivelse av status per august 2022 (fase 2) og videre prosess (fase 3)PS 49/22 Miljødifferensierte takster - Miljøpakke Trondheim PS 50/22 Økning av medlemsavgift i Trondheimsregionen

Referatsaker:

RS 34/22 Særutskrift Sykefravær t.o.m. juniRS 35/22 Notat - Familie for første gang har endret navn til Sammen på veiRS 36/22 Møteprotokoll - Representantskapets møte 25.04.2022 - Konsek Trøndelag IKS - signert RS 37/22 Referat Representantskapsmøte IKA Trøndelag IKS - 25.04.22RS 38/22 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i TrønderEnergi 22.06.22RS 39/22 Referat fra møte i eldreråd 1. juni 2022 RS 40/22 Referat Malvik ungdomsråd 7.6.22 RS 41/22 Referat fra brukerutvalget 14.06.2022

Det er i møteinnkallingen varslet at kommunedirektøren vil gi en orientering ifm RS 34/22.