Strategien for det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet for Trøndelag legger føringer for virkemiddelbruken på landbruksområdet og skal være retningsgivende for regionale prioriteringer. Utviklingsprogrammet er utarbeidet i nært samarbeid med trøndersk landbruk, skriver Fylkesmannen i ei pressemelding.

Det nye regionale bygdeutviklingsprogrammet utarbeides parallelt med at strategiske planer legges for Trøndelag fylke. Dette har gitt gode muligheter for å samkjøre prosesser. Trøndelag står for om lag en femtedel av all matproduksjon i Norge. Trøndelag er også landets nest største skogfylke målt i produktivt skogareal. Fylkesplan for Trøndelag og flere regionale planer skal ferdigstilles i løpet av 2018. "Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag – Et verdiskapende Trøndelag" ble vedtatt i 2017. Naturressursbaserte næringer og kunnskaps- og teknologibaserte næringer framheves som våre fortinn, og bioøkonomi er ett av totalt fem satsingsområder, skriver Fylkesmannen.

Regionalt bygdeutviklingsprogram for perioden 2018-2022 bygger på den nasjonale landbrukspolitikken, med regionale tilpasninger og prioriteringer innenfor rammene av den nasjonale politikken. Arbeidet er ledet av Fylkesmannen og er utført i samspill med næringa og andre viktige samarbeidspartnere i det regionale partnerskapet. Sammenfall i tid med mål og strategiutvikling for det nye Trøndelag, gir en unik mulighet til samordning og etablering av felles målsettinger og samarbeid om gjennomføring av tiltak.

Landbruk viktig næring

Landbruket i Trøndelag er en viktig næring, både for enkeltkommuner og for regionen samlet. Landbruket bidrar til mat- og fiberproduksjon, og har stor betydning for å skape sysselsetting og spredt bosetting. Et aktivt landbruk gir også et grunnlag for å utvikle nye landbruksbaserte næringer med utgangspunkt i lokale ressurser. NHOs økonomipanel anslår at Norge vil omsette for 1.000 milliarder innenfor bioøkonomien innen år 2050.

- Trøndelag er rustet til å ta en vesentlig del av veksten. Vår verdiskaping basert på naturressurser er allerede høy, men potensialet for vekst er stort i hav og på land. I tillegg til gode naturgitte forutsetninger har vi også nasjonalt og internasjonalt sterke kunnskapsmiljøer i vår region. Et velfungerende regionalt samarbeid mellom ulike sektorer og mellom næring, forvaltning og regionalpolitisk nivå, er også en styrke.

- Fylkesmannen har viktige oppgaver innenfor forvaltning og kontroll, men representerer ikke minst en viktig kraft i utvikling av trøndersk landbruk. Et sterkt fagmiljø fordelt på kontorstedene Steinkjer og Trondheim skal samarbeide med næringsaktører, forvaltning, forskning og utvikling. Sammen skal vi løfte Trøndelag og skape bærekraftig vekst basert på våre naturressurser, heter det i pressemeldinga.