Plasseringa av fremtidens jernbanestasjon og linjevalget gjennom Hamar, vil få konsekvenser for Rørosbanen.

Ole Jørgen Kjellmark fra Røros høyre sier at det er snakk om to ulike alternativer, der det ene vil slå svært positivt ut med tanke på Rørosbanens fremtid.

Artikkelen fortsetter lenger ned på siden

I en høringsuttalelse fra Røros Høyre heter det at valg av linjeføring og framtidig stasjonsplassering for jernbane gjennom Hamar har store konsekvenser og gir nye muligheter for trafikk på Rørosbanen.

For å kunne tilby et mer attraktivt og tidsbesparende togtilbud mellom Trøndelag, Røros og Østerdalen, åpnes muligheten for et betydelig framskritt dersom de valg som nå skal gjøres i Hamar gir mulighet for at persontog på Rørosbanen kan bli gjennomgående og knyttes direkte til Intercitytilbudet mot hovedstaden. Det er intensjonen for endringene som nå planlegges og er på høring. Dette fordrer at alternativ Øst C med stasjon ved Vikingskipet velges.

Jernbane som transportåre for gods fra Trøndelag og Nord-Norge er under utvikling og vil være et middel for bedre trafikksikkerhet på veiene våre og ikke minst et miljøriktig og bærekraftig transportmiddel for gods dersom Rørosbanen blir utbygget med et klimanøytralt framdriftsmiddel, el, batteri eller hydrogen.

En bærekraftig løsning for gods mellom Trøndelag og Østlandet eller ut i Europa, vil være å benytte Rørosbanen som halvparten av et dobbeltspor mellom Støren og Hamar. Effektiv framføring av godstog fordrer dobbeltspor og kryssingsspor.

Dersom vi skal få til en slik løsning, vil alternativ Øst C være midt i blinken, slik at vi håper også de besluttende organer slutter seg til dette forslaget, heter det i høringsuttalelsen fra Røros Høyre.