Statsforvalteren i Trøndelag har nasjonalt ansvar for tilskuddsordning som kalles "konfliktforebyggende tiltak" og forvalter også tilskuddsmidlene for hele landet. Det er landbruksavdelinga som står for endelig godkjenning og utbetaling av tilskuddet.

13 ubrukte millioner?

Hovedmålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindrift og jordbruk, samt andre berørte parter. Inngjerding av innmark er et sentralt konfliktforebyggende tiltak. 13 millioner kroner er nå tilgjengelig til slike tiltak. - Vi håper endringer i forskriften om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak, og mer informasjon om ordningan vil øke interessen for å søke i 2022, skriver Statsforvalteren i Trøndelag i ei pressemelding.

Rein på innmark

Rein på innmark har i mange år vært en kilde til konflikt mellom reindrift og jordbruk. Statsforvalteren i Trøndelag har forvaltningsansvar for tamrein sør for Nordlandsgrensa. Dette utgjør om lag 20 prosent av all tamrein og produserer vel 30 produsent av totalt slaktevolum. Det betyr at at en tredel av all rein som spises her til lands er fra beiteområder i Sør-Norge.

Beiteavtaler

Innenfor det samiske reinbeiteområdet og andre områder hvor det foreligger beiteavtaler har reindrifta i utgangspunktet rett til å beite med rein i all utmark. Denne beiteretten gjelder ikke for innmark. I de områdene reinbeitedistriktene og tamreinlagene grenser til områder uten beiterett, vil det fra tid til annen trekke tamrein inn i områder der det ikke foreligger beiterett. Reindriftslovens § 28 sier at reinen så vidt det er mulig skal hindres fra å gjøre skade eller komme utenfor område hvor den ikke har rett til å være.

Stort behov for tiltak, svært få søknader

Statsforvalteren i Trøndelag mottar regelmessig henvendelser fra landbruket og reindrifta om behov for konfliktforebyggende tiltak. Særlig gjelder dette tilfeller der rein kommer inn på innmark, og det kan være fare for skade på eng. - Fram til nå har antallet søknader ikke stått i stil med det innmeldte behovet. I 2021 mottok Statsforvalteren bare fire søknader på landsbasis. Alle søknadene ble innvilget og utgjorde totalt rundt 1,4 mill. kr i tilskudd.

Hva kan tilskudd brukes til?

- Tilskudd gis som regel til bygging av gjerder som verner innmarks areal, kulturbeite, plantefelt og bebygde områder mot reinbeiting. Under spesielle forhold kan tilskudd gis til andre tiltak, som vil virke konfliktdempende mellom reindrift og andre parter.

Hva er utfordringa?

- En viktig forutsetning for å ta i bruk denne tilskuddsordningen er at partene må være enige om tiltaket. I meklingsmøter med reindrifta og landbruket oppleves det at partene ofte er enige om at det er behov for oppføring av reingjerder som hindrer at rein kommer inn på innmarka, men det er vanskelig å enes om trase og ansvarsdeling for vedlikehold av gjerdet. Reinbeitedistriktene benytter store areal og har ikke ressurser til å ta på seg vedlikehold av alle gjerder rundt innmarks areal innenfor distriktsgrensa. Mange gårdbrukere driver i dag langt større arealer enn tidligere, ofte basert på leide arealer langt unna, og vil ikke ha ressurser til å vedlikeholde den mengden gjerder som kreves. Det blir derfor ofte vanskelig å få på plass en skriftlig avtale om tiltaket, der ansvar for vedlikeholdet er avklart, slik ordningen forutsetter jf § 4 i forskrift om tilskudd til konfliktforebyggende tiltak i forholdet mellom reindrift og annen berørt part, skriver Statsforvalteren i pressemeldinga.

Nytt etter årets reindriftsavtale

I forkant av årets reindriftsforhandlinger tok Statsforvalteren i Trøndelag til orde å gjøre noen endringer i tilskuddsordningen, blant annet slik at kostnader med vedlikehold av gjerder kan finansieres gjennom tilskuddsordningen. - Vårt innspill til reindriftsforhandlingene ble utarbeidet sammen med Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark. For å stimulere til økt bruk av ordningen ble partene ble enige om å øke tilskuddsandelen fra 80 til 90 prosent av godkjent kostnadsoverslag. En høyere tilskuddsandel vil gi mulighet for å sette av midler til fremtidig vedlikehold av gjerdene. I tillegg ble man enige om at det kan åpnes for å gi tilskudd til bruk av helikopter i situasjoner hvor verken snøscooter eller barmarkskjøretøy er tilstrekkelig for å få drevet reinen ut av et konfliktområde, så lenge reindrifta ønsker det. Avtalepartene satte av 1,5 mill. kroner til ordningen. Forutsatt at tilsvarende beløp settes av over jordbruksavtalen nå i vår, vil endringene med ordningen skissert over tre i kraft fra 01.07.2022.

(Pressemelding fra Statforvalteren i Trøndelag)