Kommunestyret i Stjørdal kommune behandlet torsdag tilstandsrapporten for barnevernstjenesten i kommunen. I henhold til ny lovbestemmelse i barnevernloven, skal kommunestyret minst en gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten, og denne rapporten var den første rapporten kommunestyret hadde blitt presentert.

Mange flere barn per årsverk

Barnevernstjenesten i Værnesregionen består av fem kommuner som har inngått en samarbeidsavtale om den kommunale barnevernstjeneste, hvor Stjørdal er vertskommune for tjenesten. Tjenesten driftes pr. i dag av 35.6 årsverk, disse er fordelt på leder, kontaktpersoner (saksbehandler), merkantil ressurs, økonomiansvarlig og familieveiledere, står det i rapporten.

Selv om kommunens barnevernstjeneste i 2021 ble styrket med to årsverk, er rapporten som ble fremlagt tydelig. Pr. 2. tertial 2021 var det 74 barn med undersøking eller tiltak per årsverk i kommunen. Til sammenligning har resten av landet (uten Oslo) 17.5 barn pr. årsverk, over fire ganger færre barn enn tilfelle på Stjørdal, noe Tor Helge Ritul (Rødt) sier han biter seg merke i.

- Det er en markant forskjell. Jeg ønsker derfor å spørre kommunedirektøren om hvilken forklaring som ligger bak disse tallene, og om dette er akseptabelt. Det er mye bra i rapporten, men kan ikke si at det er spesielt hyggelig lesning.

Kommunedirektør i Stjørdal kommune, Tor Jakob Reitan, ga ordet videre til enhetsleder i barnevernet i Værnesregionen, Anniken Lund.

- Vi ser en formidabel økning i saker til oss, helt opp i 180 prosent økning fra 2019 til 2021. Det gjør at vi har hatt et veldig høyt antall saker. Når man og ser på meldingsstatistikken, hvor stort sett alle meldinger blir tatt inn til videre gjennomgang. Da betyr det at det blir veldig mange påsatte undersøkelser, som igjen gjør at det blir veldig mange saker per saksbehandler til oss, særlig i 2021.

Nær dobling i bekymringsmeldinger Stjørdal kommune avholdte torsdag årets første kommunestyremøte. Et av punktene på sakslisten var tilstandsrapport for barneverntjenesten i kommunen. Foto: Henrik Einangshaug

Meldingene Lund referer til, er bekymringsmeldingene for barnevernstjenesten i Stjørdal. Rapporten viser til tall fra 2018 og frem til 3. kvartal 2021. Tall for 4. kvartal 2021 er ikke med. I 2018 og 2019 mottok barnevernstjenesten til sammen 509 meldinger, 268 av disse i 2018 og 241 i 2019.

I 2020 og 2021 har økningen i antall bekymringsmeldinger vært dramatisk. Mens det i det i første halvdel av 2020 ble meldt inn 142 saker, kom det i siste halvdel av 2020 alene inn 274 bekymringsmeldinger. Økningen fortsatte i 2021, og pr. 3. kvartal 2021 har barnevernstjenesten i kommunen mottatt 504 bekymringsmeldinger, over dobbelt så mange som i hele 2019.

Økningen i antall saker til barnevernet har vært noe flere har fryktet som følge av pandemien. På spørsmål fra Morten Harper (SV), om det kunne være andre strukturelle trekk enn pandemi som økningen skyldtes, svarte Lund at mye av økningen i saker og kompleksitet skyldes pandemi, men og måten tjenesten jobber på.

- Vi ser at det at tjenesten endrer måten å jobbe på internt, med at vi selv er mer utadrettet, vi er mer ute på barnehager, skoler og andre samarbeidspartnere for å informere om hva og hvordan vi jobber, og hvordan man tar kontakt. Det ser vi har medført at det er flere som tar kontakt med oss, både private, som naboer og slikt, men også offentlige instanser.

Videre påpeker Lund at måten de samarbeider bedre med andre tjenester på, deriblant helsestasjonen, er medvirkende, og at dette gjør at man kan fange opp tidligere. Lund tror det med å fange opp på et tidligere tidspunkt, vil føre til at barnevernstjenesten på Stjørdal på sikt vil motta færre bekymringsmeldinger, men påpeker at dette vil ta litt tid.