Regjeringens melding om overføring av oppgaver til kommunene ble behandlet i Stortinget i dag.  En samlet opposisjon slår fast at målene om å flytte makt og myndighet fra staten til kommunene ikke følges opp i Oppgavemeldingen.  Oppgaveoverføring er stort sett satt på vent i påvente av nye utredninger.

- Oppgavemeldingen skulle være motoren som driver kommunereformen framover.  Slik ble det ikke.  Regjeringen varslet en lokaldemokratireform.  Resultatet er først og fremst forslag til overføring av videregående skole, kollektivtrafikk og tannhelse fra fylkeskommunene til kommunene.  For øvrig må kommunene vente på nye utredninger om oppgaver som kanskje kan overføres til de største kommunene.  Det legges opp til sentralisering mer enn til desentralisering, sa Heidi Greni, Senterpartiets hovedtalsperson, i Stortingets debatt i dag.

Heidi Greni sa seg tilfreds med at regjeringen har lidd nederlag i sitt møte med Stortinget i forslagene om å ribbe fylkeskommunene for oppgaver.  Den folkestyrte fylkeskommunen skal bestå, sier flertallet, og ber om at fylkesmannens landbruksavdeling og miljøavdeling overføres til fylkeskommunene.

- Jeg er glad for at fylkeskommunen videreføres, men beklager at tannhelsetjenesten skal overføres til kommunene og at KrF og Venstre har gått med på at store kommuner kan overta ansvar for kollektivtrafikk og videregående skole.  Det åpner for løsninger som gir nytt byråkrati og ineffektivitet, og som skaper stor usikkerhet om hvor ansvaret skal ligge

Oppgavemeldingen holder fast på at kommunene skal ha gjennomført sine lokale prosesser i løpet av våren 2016.  Det står også fast at regjeringen vil oppsummere sine forslag til kommunesammenslåinger gjennom forslag til Stortinget våren 2017.

- Flertallets utsagn om at de legger frivillighet til grunn, har ingen troverdighet så lenge de samtidig  truer med tvang dersom de lokale vedtakene ikke er i tråd med regjeringens egne ønsker for framtidig kommunestruktur.   Jeg mener kommunene ikke må la seg true til å gjøre sammenslåingsvedtak som mangler lokal støtte.  Min spådom er et Stortinget ikke vil la seg presse til å vedta tvangssammenslåing av kommuner ved inngangen til stortingsvalgkampen 2017, sier Heidi Greni.