Regjeringen varslet i dag kutt i eiendomsskatt på maskiner i såkalte verker og bruk.

Det er godt nytt for næringslivet i Selbu, sier Høyres ordførerkandidat Hans Bårdsgård.

Vinterens taksering av grunnlaget for eiendomsskatt på verker og bruk (Selbuhus, Kjeldstad osv) i Selbu ga skattesjokk: Enkelte bedrifter fikk eiendomsskatteregningen økt flere tusen prosent, etter den første skattetakseringen på 30 år.

Det var aldri meningen å påføre næringslivet vårt en kraftig skattøkning gjennom ny taksering. Det truer arbeidsplasser og velferd. Nå får vi en håndsrekning fra regjeringen, sier Bårdsgård.

Maskiner og utstyr i produksjonen skal fritas for eiendomsskatt, heter det i et lovforslag som er sendt på høring. Mange av klagesakene i Selbu gjelder nettopp skatt på maskiner og utstyr.

Selbu Høyre har foreslått en gjennomgang av eiendomsskatten når den pågående klagebehandlingen er ferdig.

Nå blir det mye enklere for oss å få reversert den kraftige skattøkningen for bygdas verker og bruk, sier Hans Bårdsgård.

Regjeringen har tidligere varslet at kommuner som styrker næringslivet sitt, skal få tilbakeført 1 prosent av selskapsskatten fra næringslivet «sitt». I en undersøkelse for Kommunal Rapport svarer 6 av 10 kommunepolitikere at de er positiv til skattegrepet. 22 prosent er negative.

Lovforslaget

Etter dagens regel skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget når maskinen er å anse som tilstrekkelig integrert i det faste anlegget. Regelen har blitt kritisert for å være skjønnsmessig og gi lite forutsigbarhet.

I høringsnotatet er det lagt fram to alternative forslag til endring av maskinregelen.  Alternativ 1 innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner skal fritas for eiendomsskatt.

Etter alternativ 2 opphører «verk og bruk» som egen kategori i eiendomsskatten med den følgen at slike anlegg beskattes etter reglene for næringseiendom. Dette innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner fritas for eiendomsskatt. Det vil også medføre at man går bort fra gjenanskaffelsesprinsippet som hovedregel for verdsettelse.

Verken alternativ 1 eller alternativ 2 innebærer endringer med hensyn til beskatningen av vannkraftverk.

Av hensyn til kommunenes frister for vedtak og utskriving av eiendomsskatt vil det bli vanskelig å iverksette nye regler med virkning fra 2016. Det er derfor foreslått at lovforslag fremmes i en egen proposisjon eller i revidert nasjonalbudsjett for 2016, slik at endringene kan tre i kraft fra eiendomskatteåret 2017.

Høringsfristen er 10. september 2015.