Fra januar i år ble det vedtatt en lov som blant annet innebærer krav om nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og andre krenkelser i barnehage. Nulltoleranse betyr at ansatte skal gripe inn umiddelbart dersom et barn blir utsatt for slike krenkelser.

Loven har også en aktivitetsplikt som krever at ansatte gjør undersøkelser og setter inn tiltak dersom de mistenker at ett eller flere barn ikke har det trygt og godt i barnehagen.

– Det er viktig å understreke at det er barnets egen opplevelse som er avgjørende for plikten til å sette inn tiltak. Så lenge barnet gir uttrykk for å ikke ha det trygt og godt, skal det gjøres noe, sier Kristin Moe, som er juridisk rådgiver i oppvekst- og velferdsavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Styrker innsatsen

Det er styreren i barnehagen som skal varsles dersom ansatte mistenker at barnet ikke trives. Loven er sånn sett ikke ulik den som allerede er innført i skolen, ofte omtalt som 9A.

– Det er ikke en videreføring av tilsvarende lovverk. Barnehagene har en lang tradisjon med å jobbe med vennskap, tilhørighet, sosial læring og utvikling. At dette nå er lovfestet bidrar til å styrke innsatsen for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø, sier Moe.

Den største forskjellen er at det ikke er en individuell rett med klageordning hos Statsforvalteren, slik som det er i skolen.

– Vi har et veiledningsansvar og et tilsynsansvar. Vi kan føre tilsyn med enkeltbarnehager i særlige tilfeller, samt at vi fører tilsyn for å sørge for at barnehagemyndigheten påser at barnehagene følger regelverket, sier Moe.

Kan klage til kommunene

Det er kommunene som er barnehagemyndighet, og det er også kommunene som er klageinstans dersom noen mener lovverket ikke følges.

Selv om det nye lovverket medfører at barnehagene må utarbeide en plan dersom et barn opplever at det ikke er trygt og godt i barnehagen, mener Kristin Moe hos Statsforvalteren at det ikke vil medføre noen økt arbeidsmengde hva angår dokumentasjon for barnehagene.

– Barnehagene er allerede forpliktet til å dokumentere det de har gjort for å gi barnegruppen og det enkelte barnet et tilrettelagt tilbud der det er nødvendig. De skal også dokumentere ansattes vurderinger, planer, tiltak og evaluering av tiltak, sier hun.

Den nye loven setter krav om aktivitetsplan, og den skal inneholde planlagte tiltak, hvordan de skal gjennomføres og evaluering av tiltakene.