Pukkellaks (en type stillehavslaks) er en fremmed art som forventes å påvirke blant annet laks-, sjøørret og elvemusling negativt. Fra elver i Øst-Finnmark har pukkellaksen de siste åra spredt seg til flere områder, og mange elver i Nord-Norge har nå beredskapsplaner. Noen elver i Trøndelag har også gjort dette på eget initiativ. Mandag ble det fanget pukkellaks i Nidelva, og også Orkla og Gaula har hatt besøk av den uønska laksearten, skriver Adressa.no.

Overvåkning og utfisking

- Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Det vil bli gjennomført overvåking av pukkellaks for å følge med på spredning og eventuelt etablering av bestander i norske vassdrag. Naturtjenester i nord har fått i oppdrag å gjøre overvåkning og utfisking der det trengs, også i Trøndelag, skriver Statsforvalteren.

Må ha tillatelse

- Vurderingen av om det trengs utfiskingstiltak eller lignende, må helst initieres av lokal forvaltning, og gjøres i samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale ledd i forvaltningen. Sporadiske observasjoner og forekomst er ikke nok for å utløse tiltak. Flere individer og et reelt behov må være sannsynliggjort. Eventuelle tiltak må innrettes slik at de gir minimale skader på stedegen fisk, som skal slippes videre. Statsforvalteren tar endelig avgjørelse om tiltak og gir fisketillatelse etter søknad, heter det videre.

Forskning kan gi bedre tiltak i framtida

Rettet uttaksfiske eller andre typer tiltak som settes inn for å fange pukkellaksen gir en mulighet til å samle inn ekstra informasjon ved å ta prøver av fisken.

Fiskere bes registrere informasjon om pukkellaksen de får ved blant annet å ta skjellprøver. Hvis det er vanskelig å ta en skjellprøve, kan det klippes av en tynn finneflik.

Tiltak i sjø anbefales ikke

- Fangst av pukkellaks i sjøen anses som et mindre egnet tiltak, fordi det da vil være stor risiko for å fange atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, som vi ønsker i størst mulig grad tilbake til vassdragene for å gyte, skriver Statsforvalteren i Trøndelag.

Hvordan rapportere?

Rapportering av fangst fra elv skjer der annen fangst rapporteres, som for eksempel laksebørs. Fangst i sjø registreres på Miljødirektoratets nettside for stangfiske i sjø.

- Er det snakk om enkelte eller få observasjoner, rapporteres det fortløpende på børs og videre samlet etter sesong. Hvis det er snakk om mange pukkellaks et sted, ønsker vi skriftlig melding om det til sftlpost@statsforvalteren.no, til pukkellaks@nina.no og telefon til Statens naturoppsyn, skriver Statsforvalteren i Trøndelag.