Landbruks- og matdepartementet forhandler hvert år med NRL om reindriftsavtalen. På grunn av gjeldende smittevernstiltak, ble årets krav lagt frem i et videomøte mellom avtalepartene. Kravet har en økonomisk ramme på 225,35 millioner kroner, en økning på 60,85 millioner i forhold til gjeldende avtale som er på 164,5 millioner kroner. Dette utgjør en endring på 37 prosent.

Sikre beiteareal

For å styrke reindriften som en bærekraftig næring trekker NRL særlig fram behovet for å sikre reindriftens beiteareal. Her peker NRL blant annet på tiltak for å styrke reinbeitedistriktenes ressurser i arbeidet med arealsaker og tiltak for å redusere inngrep i reindriftens beiteland.

Økt hets og rasisme

NRL viser også til at økte interessekonflikter tilknyttet reinbeiteområder fører til økt hets og rasisme mot reindriftsutøvere og ønsker derfor at det settes av midler til et prosjekt for å forebygge dette. NRL krever økninger i de direkte tilskuddene og foreslår å etablere flere nye tilskuddsordninger, f.eks. klimatilskudd for reindriften og et eget tilskudd for slakt av simler. Videre ønsker NRL at de frie midlene i Reindriftens Utviklingsfond økes.

REINDRIFTSAVTALEN: Viil Søyland er leder for Statens forhandlingsutvalg. Foto: Torbjørn Tandberg

Omfattende krav

- NRL har overlevert et omfattende krav, både når det gjelder økonomisk ramme og bredde i tema, noe som ikke vil gjøre forhandlingene enkle. I tillegg gjør reindriftens arealsituasjon og oppstart av en beitekrise i Indre Finnmark at vi går inn i årets forhandlinger med et krevende bakteppe. Statens forhandlingsutvalg ser frem til gode og konstruktive forhandlinger med NRL, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

Statens tilbud legges frem torsdag 27. januar, og forhandlingene skal være avsluttet innen 1. mars.