– Langøra Nord er et av de viktigste leveområdene i Norge for stor elvebreddedderkopp. Vi registrerte dobbelt så mange individer på arealet nå i høst, sammenlignet med høsten 2017, sier forsker Sandra Åström i NINA.

Sammen med overingeniør Oddvar Hanssen har hun sett på effekten av å fjerne hagelupin og rynkerose fra deler av sandstranden på Langøra Nord i Stjørdal kommune i Trøndelag, på oppdrag fra Fylkesmannen i Trøndelag. Området huser en av landets største bestander av stor elvebreddedderkopp, men var i ferd med å gro igjen på grunn av de to fremmede og invaderende planteartene.

Finnes bare i Trøndelag

Her i landet fins stor elvebreddedderkopp kun i Trøndelag. Den er en av Norges største edderkopper og kan bli opp til 17 millimeter. Fargetegningen gjør at edderkoppen er godt kamuflert mot underlaget, og den graver rør i den løse sanden, hvor den venter på at et passende bytte skal komme forbi. Hvis vegetasjonen blir for tett, får ikke edderkoppen gravd hullene den er avhengig av for å kunne jakte.

For å beskytte edderkoppen fjernet Forsvarsbygg, som eier området, hagelupin og rynkerose på et 3,6 dekar stor areal på den bredeste delen av sandstranden på Langøra Nord. Området ble ryddet våren 2017, og allerede samme høst var bestanden av stor elvebreddedderkopp på vei opp. Høsten 2018 hadde antall individer doblet seg.

Bestanden blomstrer

– Hvis dette arealet holdes fritt for de to fremmede planteartene, forventer vi at bestanden av stor elvebreddedderkopp vil blomstre på Langøra Nord. For edderkoppen er det en fordel med en mosaikk av åpne sandflater og naturlig vegetasjon, fordi plantene sørger for mat i form av insekter, sier Hanssen.

Stor elvebreddedderkopp (Arctosa cinerea) er en art i familien ulveedderkopper. Utbredelsen i Norge er begrenset til elvebredder, samt sand- og grusstrender ved elveutløp. Den er vurdert som sterkt truet i Norsk rødliste.

Leveområder under press

Dette skyldes at kjente leveområder er under press fra industri, rekreasjons- og utbyggingsinteresser. Dessuten trues mange av lokalitetene av gjengroing av fremmede og invaderende plantearter, først og fremst hagelupin og rynkerose. Begge sprer seg lett, så området på Langøra må lukes jevnlig for at det ikke skal gro igjen på nytt.

LANGØRA: Dette området på Langøra ble ryddet for de fremmede plantene rynkerose og hagelupin. Målet var å bedre betingelsene for den sterkt truede elvebreddedderkoppen. Foto: Oddvar Hanssen, NINA