Bakgrunnen for undersøkelsen Politiet i Trøndelag har gjort av foresndelser via Altinn til kommunene, er at det nasjonalt er oppdaget at det er sendt bekymringsmeldinger fra politiet til kommuner via Altinn som ikke er åpnet.

Dermed har det oppstått usikkerhet knyttet til om bekymringsmeldinger er fulgt opp. Undersøkelsesperioden er fra 2018 og fram til og med juli i år.

Har fulgt opp alle meldingene

Gjennomgangen av 139 uåpnede forsendelser mellom Trøndelag politidistrikt og kommuner via Altinn viser så langt at det omhandler 14 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten.

I Trøndelag politidistrikt har vi så langt funnet 9 uleste bekymringsmeldinger og 5 uleste underretninger, som ble sendt fra politiet til kommunene via Altinn, alle skulle til barneverntjenesten og er å anse som bekymringsmeldinger.

Barnevernet har mottatt alle 14 sakene, og de er bekreftet fulgt opp gjennom annen dokumentasjon i sakene.

– Gjennomgangen i Trøndelag politidistrikt viser at de 14 bekymringsmeldingene sendt fra politiet til kommunene har nådd barnevernet og er fulgt opp. Det er vi selvsagt glade for, sier fungerende politimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

Kan ha medført forsinkelser

Mottatte oversikter over uåpnede forsendelser mellom Trøndelag politidistrikt og kommunene viser at 104 av de 139 har vært mellom politiet og barneverntjenesten.

– Problemene med bruk av Altinn kan ha medført forsinkelser i informasjonsflyten, men vi har så langt ikke kommet over informasjon som tilsier at noen barn har lidd noen overlast som følge av det.

Forsendelser fra politiet via Altinn er blant annet omtalt som bekymringsmeldinger eller underretninger med bakgrunn i grunnlaget for hvorfor politiet sender informasjon til kommunene. De to kategoriene skilles som følger:

Tett samarbeid med kommunene

Politiet i Trøndelag opplever å ha et godt samarbeid med alle kommunene, og har hatt en tett dialog om sakene underveis.

– Det jobbes fortløpende med kvalitetssikring av alle forsendelsene slik at vi er sikre på at de er fulgt opp på en god måte, sier fungerende politimester Elisabeth Rise i Trøndelag politidistrikt.

– Det jobbes parallelt med å utarbeide rutiner for hvordan vi skal informere og kommunisere med kommunene fremover slik at vi først og fremst er sikre på at bekymringsmeldingene fra politiet kommer frem og blir fulgt opp, men også at vi har gode rutiner for all informasjon som går mellom politiet og kommunene.

Trøndelag politidistrikt har tett dialog med Politidirektoratet om tallene og hvordan de følger opp denne saken.

Politidirektoratet vil offentliggjøre den nasjonale statistikken når tall fra samtlige distrikt er kvalitetssikret opp mot hverandre.