Kontrollutvalget i Selbu har gjennomgått kommunens salg av næringseiendommen Myrstad på Tømra.

I møtet gjennomgikk Gard Lyng fra Revisjon Midt-Norge IKS revisjonens notat og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Følgende omforente forslag til innstilling til kommunestyret ble enstemmig vedtatt:

Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak med forslag til retningslinjer for salg av fast eiendom i Selbu kommune i løpet av første halvår 2016.

Også spørsmålet om gavemidler ble behandlet i siste møte i kontrollutvalget, der kontrollutvalget nå ber rådmannen om ny orientering knyttet til kommunens rutiner og behandling av gavemidler. Kontrollutvalget ber om orienteringa seinest i forbindelse med utvalgets behandling av gaveregnskap for 2015 våren 2016.