På Holtålen Snøscooterklubb sine facebooksider står det torsdag kveld følgende:

Atle Engan, fratrer styret i Holtålen Snøscooterklubb og som leder med virkning, fra idag 13.06.2019.

Hans Jørgen Holden overtar ledervervet til nytt årsmøte i februar 2020.

Årsaken til fratredelsen er Kommunestyrets rebehandling av Gauldalsløypa utover reståret 2019 som følge av Fylkesmannens oppheving av kommunestyrets vedtak i sak 11/18 (godkjenningsvedtaket).

Når "ny kommunal runde" med rebehandling av løypa gjennomføres skal ikke jeg inngå som en del av beslutningsgrunnlaget. Holtålen Snøscooterklubb fikk kopi av Fylkesmannens oppheving av kommunens vedtak datert 04.06.2019, om Gauldalsløypa i går den 12.06.209 med posten kl. 15.00.

Som klubbens leder og tilrettelegger for selve etableringa av løypa anser Fylkesmannen meg for inhabil på generellt grunnlag. Fylkesmannen viser til at problemstillingen er tatt opp av de som har påklaget kommunestyrets vedtak i sak 11/18 (14.06.2018), og kunkluderer at sitat; Uheldig bruk av snøscooterklubbens leder som saksbehandler.

Jeg hadde min siste arbeidsdag i Holtålen kommune den 31.12.2005 etter drøyt 18 år som kommunens tekniske sjef. Ble så engasjert av rådmannen som tilrettelegger av Gauldalsløypa (og evt. utvidelse av løypenettet) fra 8.januar 2018 på pensjonistkontrakt. Arbeidsavtalen omfatter kun tilrettelegging av løypa - ikke saksbehandling.

Arbeidet har medført følgende;

Tilrettelagt forslaget til kommunal forskrift (som kommunestyret endret noe i vedtaksprosedyren).

Gjennomført grunneiermøter og etablert grunneieravtalene (2.runder - foreløpig tiltredelser og sluttavtaler).

Utforma forslag til avtaler for innmarksdelen av løypa.

Tilrettelagt kartgrunnlaget som kreves, sammen med kommunens innleide kartforvalter.

Utarbeidet forslag til driftsbudsjett, skiltplan m/innkjøp, driftsavtale og kontrollskjema.

Gjennomført kommunens avtale med Vinterled Røros as om tilrettelegging av løypa Flyplassen/Golfbanen - Vauldalen.

Jeg er ikke tilslutta kommunens saksbehandlingssystem (ESA) og saksbehandler ikke. Arbeidsavtalen fastslår at rådmannen er nærmeste overordna og at jeg som tilrettelegger rapporterer direkte til kommunens øverste administrative leder. Alle viktige spørsmål av prinsippiell karakter er vurdert via rådmannen med plansjefen og andre aktuelle ansatte, ikke slik Fylkesmannen antyder at jeg har forberedt saken for annen tjenestemann - dette har selvfølgelig ikke skjedd. Impliserte har vært krystallklar om ansvarsforholdene.

Via samarbeid med Snøskuterklubbenes Fellesråd (SKFR) har jeg som skuterklubbens leder ervervet aktuell kompetanse for etablering av slikt løypenett. Rådmannen hadde ikke tilstrekkelig kapasitet til utredning av kommunalt løypenett og engasjerte meg med utgangspunkt i pensjonistkapasitet og kommunal kompetanse, i inntil 25% stilling.

Etter mer enn 40 år i kommunal tjeneste, og over 30 år i kommunal lederstilling, er jeg både skuffet og ikke minst overraska over Fylkesmannens avgjørelse om min inhabilitet i sakskomplekset. At en egna liten krets med snøskutermotstandere velger å trekke habiliteten i tvil er ytterst skuffende - dette vitner om mangel på respekt og fremming av egne interesser. Arbeidsavtalen er helt klar, tilrettelegging på rådmannens vegne og ikke saksbehandling. Dette har rådmannen redegjort skriftlig for. Om dette kan tolkes som vanskelig å skjønne for personer "på utsida", er greit, men forholdene i små kommuner veldig åpne og oversiktige, og de fleste skjønner hvordan dette fungerer, hvis viljen er tilstede.

Slik Fylkesmannens tidspunkt i 13. time mht. oppheving av vedtaket og helt unyanserte oversendelsesrutinger via muntlig overlevering 4.6 og minst 8 dagers postgang av offisielt vedtak, antar jeg klagerne har utøvet et betydelig personlig press på Fylkesmannens saksbehandler.

De aller fleste ålbygger har et positivt forhold til Gauldalsløypa - og som en eldre ålbygg som har kjørt snøskuter innover Gauldalen i over 40 år erkjenner, så har kjøringa i år vært mer disiplinert, imøtekommende og human enn tidligere år, begrunna i tilrettelagt løype med skilting og hastighetsbegrensninger. Skiløypa har vært marginalt skada av trafikken, selv om denne kanskje er doblet iht. foreliggende år.

Å oppleve at Fylkesmannen i praksis prøver å sette "et yrkesforbud" for meg i denne saken betrakter jeg som et klart overtramp, toppolitikere og folk i fratredende lederstillinger har noen måneders karantene, mens jeg har 12 års opphold etter fastjobben i Holtålen Kommune.

Det blir utrolig mange ansatte i offentlig sektor som ikke er habile til å inneha private organisasjonsverv om habilitetsreglene skal misbrukes på en slik måte. Via SKFR (skuterklubbenes fellesråd) vil saka bli fulgt opp.

Ysetmoan 13.juni 2019. Atle Engan