- Norsk kulturminnefond er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner, og er Klima- og miljødepartementets viktigste virkemiddel for bevaring av privateide kulturminne, sier direktør Simen Bjørgen i ei pressemelding.

- Hensikten med Kulturminnefondet er å bidra til å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping, sier Bjørgen.

Kulturminnefondet gir som hovedregel ikke tilskudd til fredede kulturminner, kommunalt eide kulturminner og virksomheter som mottar statlig driftsstøtte.

Søknadsfristen for tilskudd til kulturminnetiltak gjennom Kulturminnefondet er 1. november hvert år, og man kan søke elektronisk gjennom Kulturminnefondets nettsider. Søknaden kan også sendes per post.