I vinter er det beregnet at det var 55 familiegrupper av gaupe i landet, en nedgang på 2,5 familiegrupper fra i fjor. Forrige vinter ble det beregnet til å være 57,5 familiegrupper.

Ei familiegruppe består av ei mor-gaupe i følge med en eller flere unger. Halve familiegrupper er delt mellom rovviltregioner i Norge eller Sverige.

– Gaupebestanden ligger for sjuende året på rad under det nasjonale bestandsmålet. Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Færre gauper

Ut fra antall familiegrupper er det estimert at det var 323 gauper i landet før kvotejakta i 2019 og før nye unger blir født.

– Det er en nedgang på fem prosent i forhold til 2018. Forrige år var det cirka 340 dyr i Norge, forteller Kindberg.

Regionale forskjeller

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige familiegrupper er fordelt på sju av åtte av landets rovviltregioner.

– Hvis vi ser på bestandsmålene for hver region, så er region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) og region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag) de regionene som i 2019 ligger lengst over de regionale målene. I Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold), 5 (Hedmark), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger man et stykke under målene, forteller Kindberg.

Det har siden forrige vinter vært en økning i antall familiegrupper i region 3 og 8, mens antallet har gått ned i regionene 4, 5 og 7.

Overføring av myndighet

Når det skal avgjøres om myndighet ligger i Miljødirektoratet eller den regionale rovviltnemnda anvendes et snitt for antall påviste familiegrupper de tre siste årene.

Dette gjøres fordi man ønsker å utjevne årlige variasjoner i antall påviste familiegrupper mellom år, som følge av jakt, tilfeldige variasjoner i andelen hunngauper som får fram unger de enkelte år, og at overvåkingen ikke har fanget opp alle familiegrupper.

– Ved anvendelse av treårig snitt for 2017-2019, så ligger regionene 2, 3 og 6 over bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Prognose for 2020

Som et hjelpemiddel for beslutningstakere i gaupeforvaltningen er det utarbeidet prognoser for gaupebestandens utvikling ett år frem i tid, ved hjelp av en prognosemodell.

– Ut fra antall familiegrupper påvist før jakta i år, kjent uttak av voksne hunndyr og bruk av en prognosemodell, er det beregnet at det vil være cirka 59 familiegrupper i landet før jakta starter i 2020, sier Kindberg.

15. juni kommer en felles skandinavisk rapport på gaupe der de norske resultatene er satt sammen med Sverige for å gi et helhetsbilde av den felles skandinaviske gaupebestanden.