Saksliste

Saksnr. Tittel

1/22 Referatsaker 2022

2/22 Årsmelding Kontrollutvalget 2021

3/22 Kontrollutvalget: Møteplan og årsplan 2022

4/22 Oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret, høst 2021

5/22 Fritak fra politiske verv

6/22 Utsmykning av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

7/22 Våkhåmmårn hyttefelt- avklaring av uenighet i oppstartsmøtet