Det er nytt at regjeringen ber kommuner og fylker om å komme med innspill til hvilke oppgaver de ser som viktigst når arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 nå går igang. I går ble dette spørsmålet behandlet i kommunestyret i Malvik. I rådmannens innstilling het det at en av hovedprioriteringene skulle være dobbeltspor for jernbane på strekningen Trondheim-Stjørdal, noe Hanne Lundemo Bakken (H) talte varmt for fra talerstolen.

– For godstrafikken er det helt avgjørende å få økt kapasiteten på jernbanesporet og for å kunne flytte godstrafikk fra bil til bane. Med dobbeltspor vil jernbanen bli en sentral del av kollektivløsningen for hele Trøndelag, og svært viktig faktor for å få reduserte Co2 utslippene, mente Lundemo Bakken som også blant annet la vekt på behovet for flytog.

Saken fortsetter under lydfila:

Tunnel fra Ranheim

Det var likevel forslaget om å gi jernbane i dobbeltspor i tunnel fra Ranheim til Hommelvik prioritet som ble vedtatt.

– Vi i Malvik er opptatt av dette enkelttiltaket, sier varaordfører Ole Herman Sveian. Han understreker at dette bare er en del av den totale løsningen man ønsker seg for Trøndelag på sikt.

– Gjennomsnittshastigheten på strekningen er 55 kilometer i timen. Å få på plass denne tunnelen vil korte reisetiden betraktelig. I tillegg vil det gjøre noe med strandsonen og bomiljøet langs fjorden, og det ser hele kommunestyret som viktig.

Kommunestyret i Malvik vedtok også at finansiering av virkemidler som støtter opp under nullvekstmål, skal prioriteres. Det samme gjelder finansiering av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene når neste NTP skal utarbeides.