Ivar Vigdenes

Formannskapet i Stjørdal kommune har i dag som hasteorgan avholdt ekstraordinært formannskapsmøte, og hvor det fra kommuneoverlegen ble informert om- og gitt tilslutning til ytterligere tiltak knyttet til situasjonen med spredning av Corona-viruset.

I tillegg til de tiltak som er kommunisert tidligere (og så sent som mandag trappet opp) har vi i dag besluttet å avlyse alle arrangement i offentlig regi som ikke er tvingende nødvendig, samt stenge alle skoler og barnehager med umiddelbar virkning. Vi gir også beskjed om at arrangement i privat- ideell og bedriftsmessig sammenheng skal underlegges samme vurdering, samt at befolkningen vurderer behovet for offentlig transport. Sammenkomster og arrangement som ikke er strengt nødvendig skal- og bør ikke gjennomføres.

Tiltakene gjøres ut fra et føre-var-prinsipp og under full forståelse av hvor inngripende og alvorlige de er samfunnsmessig. Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden fram til over helgen til å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang. Det kommer vi tilbake til.

Vi står nå etter vår vurdering i en situasjon hvor det er bedre med omfattende tiltak tidlig og som kan bli lempet på, enn for små tiltak for sent.

Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men at det er av vital samfunnsmessig betydning av hensyn til risikoutsatte i befolkningen, samt helsetjenestens kapasitet å forsinke virusets frambrudd.

Vurderingene er gjort i tråd med den myndighet vi er tillagt, og etter faglig anbefaling fra kommuneoverlegen. Vi er som kommune blitt gitt ansvar og beslutningsmyndighet. Det ansvaret tar vi.

Vi kan allikevel håpe at vi går for langt - noe som vil være adskillig bedre enn alternativet.

Jeg vil igjen minne om at hver og en av oss bærer muligheten for å påvirke utbredelsen gjennom de forhåndsregler vi nå tar.

Ivar Vigdenes Ordfører i Stjørdal