Røros kommunestyre vedtok mot en stemme å støtte et forprosjekt på fylkesvei 30 mellom Støren og Røros der utbedringen av veien delvis blir finansiert ved bruk av bompenger.

Forprosjektet koster de tre kommunene Midtre-Gauldal, Holtålen og Røros 250.000 kroner hver. Det forutsetter at fylkeskommunen går inn med 750.000 kroner.

I starten av møtet orienterte leder i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug, om prosjektet.

I vedtaket heter det videre at kommunestyret ber om å få framlagt en sak med endelig vedtak om bompengefinansiering etter at forprosjektet er gjennomført og nødvendige tiltaksutredninger er gjort.

I saksutredningen heter det at utbedringsbehovet på strekningen er så stort at fylkeskommunen har uttrykt at det ikke vil være mulig å gi Fv. 30 et etterlengtet løft uten bidrag fra bilistene.

All bompengeinnkreving på offentlig veg skal godkjennes av Stortinget, og en bompengeprosess må initieres lokalt og ha lokal forankring.

For å komme videre i en eventuell bompengeprosess, er det behov for å sette i gang et forprosjekt som ser på grunnlaget, behov, mål og muligheter for utbedring av fylkesvegen.

For oppstart av et forprosjekt, er det avgjørende og viktig at alle kommunestyrene aksepterer at forprosjekt som utreder bruk av bompenger og fatter like vedtak.

Etter at forprosjektet er sluttført, vil kommunene ta stilling til om de ønsker å gå videre med en bompengesøknad for fylkesveg 30.

- En viktig sak

Ole Jørgen Kjellmark (H)  sa at samarbeidet gjennom rute 30 er noe av det mest konstruktive samarbeidet kommunen har.

- Jeg håper ingen i kommunestyret mener at Fv. 30 er bra nok. Veien mangler blant annet midtstripe flere steder. Det må gjøres mye med sideterrenget og vi skulle hatt større veibredde. Det er viktig at det gjøres noe. For Røros kommune betyr det at vi får utbedret Gullikstadbakken. Vi skulle også ha gjort noe med de to planovergangene på Harborg og ved Nesvollen, sa Kjellmark.

Isak Busch (Ap) sa at bompenger er ikke søt musikk i hans ører.

- Men jeg er lei av å høre at Fv. 30 er stengt  på grunn av ras og utforkjøringer. Veien skriker etter utbedringer. Ingen jubler over bomvei, men dersom det skal skje noe med veien, så har vi ikke noe annet alternativ enn å gå for bomvei.

Anne Grethe Beck Andersen (Ap) sa at det er viktig å få gjort noe med fotgjengerovergangen ved Fjellheimen. - Farten må senkes fra 60 til 50, mente hun.

Hans Wendelbo (Ap) mente at denne saken må politiseres.

- Det er et viktig ideologisk spørsmål vi tar stilling til. Wendelbo stemte imot innstillingen under voteringen.

Christian Elgåen (SV) sa at det er flere negative aspekter ved bompenger.

- Det en en avgift som rammer alle likt, og de med lavest inntekter som blir hardest rammet. God og sikker vei er viktig og jeg vil støtte innstillinga.

Røros kommunestyre vedtok mot en stemme å støtte et forprosjekt på fylkesvei 30 mellom Støren og Røros der utbedringen av veien delvis blir finansiert ved bruk av bompenger.