I Fjellregionen, som omfatter Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen kommuner, utgjør landbruket en svært viktig del av verdiskapingen både direkte og indirekte, I Hedmark står landbruket for 9% av samlet verdiskaping i fylket, og i Trøndelag utgjør dette 8,3%. For Fjellregionen er tallene vesentlig høyere med den store andelen næringsmiddelforetak i tillegg til dem som er direkte sysselsatt i jordbruket.

Faglagene i vår region har i samarbeid med landbruksforvaltningen arrangert møter med bøndene for å få en oversikt over status og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere skadene av tørke- og fôrkrisen. Det er av avgjørende betydning at skadene kan begrenses med de midler og tiltak som er mulig.

På kort sikt er det to hastetiltak som må på plass, transportstøtte til fôr og å senke egenandelen for avlingsskadeerstatning.

Transportstøtte til fôr. Innkjøp av grovfôr vil påføre dyreeiere store kostnader. I utgangspunktet vil fôrprisen være høy. I et år med manko på fôr i Fjellregionen er transportavstandene store til de nærmeste kornområdene, og transportkostnadene blir urimelig høye i forhold til andre områder. Som leder og talsperson for landbruk i Regionrådet for Fjellregionen krever vi at regjeringen dekker bøndenes transportkostnader omgående.

Det kan for eksempel utarbeides retningslinjer for transportstøtte på linje med industrien, og vi mener det er avgjørende at dette dekkes med midler utenom jordbruksavtalen. Tørkekatastrofen vil ha såpass store ringvirkninger for jordbruket at de midlene som ligger i jordbruksavtalen, vil være avgjørende for videre drift og andre tiltak.

Senke egenandelen til avlingsskadeerstatning Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen presiseringer for hvordan man i år skal praktisere regelverket for avlingsskadeerstatning og arealtilskudd. Kravet om 30% egenandel er fremdeles opprettholdt.

I et kriseår som dette må landbruket tåle store tap, og vi mener det er et særdeles viktig punkt at egenandelen til avlingsskadeerstatning senkes pga unntakstilstanden man står i. I 1992 ble det gjort en tilsvarende vurdering.

Vi anmoder regjeringen og de politiske partiene på Stortinget om å sørge for at disse tiltakene kommer raskt på plass ut fra den prekære situasjonen den grunnleggende matproduksjonen i Norge nå er i.

Dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon og dialog, kan Tolga-ordfører og talsperson for landbruk, Ragnhild Aashaug, kontaktes enklest på telefon 97040929.

Vennlig hilsen

Regionrådet for Fjellregionen

Merete Myhre Moen(leder for regionrådet) Ragnhild Aashaug(landbrukspolitisk talsperson)