Kommunestyret i Røros behandlet torsdag forslag til ny samarbeidsavtale med Os og Holtålen og vedtok til slutt forslaget til ny avtale.

I forbindelse med kommunereformen brukte de tre kommunene til dels store ressurser for å se på både sammenslåing og et mer utvidet samarbeid. Ved folkeavstemningen sa innbyggerne i Os og Holtålen nei til kommunesammenslåing.

Etter dette startet arbeidet med å aktivere samarbeidsavtalen kommunen hadde vedtatt som et alternativ til sammenslåing. Rådmann Bernt Tennstrand skriver i saksutredningen at det raskt ble klart at det var utfordringer med å gå videre med dette uten ytterligere avklaringer. Det viktigste har vært å avklare prinsippene for kostnadsdeling, og det må legges en del prinsipper til grunn.

Vertskommuneansvaret må fordeles jevnt

Røros forutsetter at vertskommuneansvaret fordeles noenlunde jevnt mellom kommune, selvsagt basert på kommunestørrelsen (60 prosent av aktiviteten i Røros, 20 prosent i Os og 20 prosent i Holtålen målt etter antall årsverk knyttet til samarbeidet). .

Ta opp igjen kommunesammenslåing!

Høyres Mona Slettum kom med en klar oppfordring til nabokommunene Os og Holtålen.

– Interkommunalt samarbeid er vanskelig og nødvendig. Den beste julegaven vi kunne fått i Røros kommune er at dere tar opp igjen saken om kommunesammenslåing.

Slettum ba om at dette protokollføres.

Vedtaket

Kommunestyret gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. Inngått samarbeidsavtale mellom Røros, Os og Holtålen kommune pkt. 8 B endres til:

  • For alle eksisterende samarbeidstiltak mellom de tre kommunen nyttes en kostnadsfordeling med 40 % fast og 60 % etter folketall f.o.m. 01.01.2019.

  • Alle nye samarbeidstiltak skal baseres på samme kostnadsfordeling.

  • Samarbeid om Barnevern og IMA innfases over 3 år med virkning f.o.m. 01.01.2019 med 1/3 hvert år.

  • Ved rent tjenestesalg fra en kommune til en annen regnes selvkost lønn + 20 %

  • For 4. parts kommuner som deltar regnes fordelt kostnad + 20 %

  • Det beregnes hverken vertskommunepåslag eller indirekte kostnader på noen tjenester som omfattes av avtalen eller tjenestekjøp.

2. Avtalens pkt. 6 endres slik: Samarbeidsordningene styres av en styringsgruppe bestående av formannskapene i de 3 kommunene. F.o.m. 2020 reduseres styringsgruppen til ordførere og 1 representant fra opposisjonen. Det daglige ansvaret for eksisterende og nye samarbeidstiltak, samt for utviklingsprosjekter m.m. der det er formålstjeneslig at kommunene samarbeider, legges det til en arbeidsgruppe bestående av rådmenn i de 3 kommunene. Når nye samarbeidsordninger som omfatter ansatte drøftes, skal arbeidsgruppen styrkes med tillitsvalgte fra de tre kommunene. Det engasjeres en sekretariatsressurs som kostnadsfordeles iht. overordnet kostnadsnøkkel (40/60).

3. Formannskapet uttrykker bekymring for finansiering av IMA og forutsetter at alle parter forholder seg lojalt til den fremlagte avtalen.