Fritak for el-biler for merverdiavgift, omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningssatser innebærer statsstøtte. ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Alle planlagte støttetiltak skal derfor i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes.

I prosessen med ESA har Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet lagt vekt på regjeringens ambisiøse klimapolitikk, og at økende salg av nullutslippskjøretøy er en forutsetning for regjeringens strategi for utslippskutt fra transportsektoren. Elbiler er enda ikke konkurransedyktige med fossile biler. På denne bakgrunn er det fortsatt behov for støtte til elbilmarkedet. Regjeringen viderefører og styrker derfor elbilfordelene, skriver Finansdepartementet i ei pressemelding.

Godkjenningen innebærer en videreføring av eksisterende fritak for merverdiavgift. Videre innebærer godkjenningen at nye fritak for omregistreringsavgift og trafikkforsikringsavgift trer i kraft fra 1. januar 2018. ESA har også godkjent gunstige avskrivningsregler med virkning fra og med inntektsåret 2017 for elektriske varebiler ervervet etter 20. desember 2016. ESAs godkjenning av fritaket for merverdiavgift gjelder ut 2020, mens godkjenningen av fritak for omregistreringsavgift, trafikkforsikringsavgift og gunstige avskrivningsregler gjelder ut 2023. ESA har samtidig anmodet Norge om en evaluering av fritaket for merverdiavgift etter to år.