Totalt i befolkningen er 5,9 prosent registrert med nedsatt arbeidsevne, og 3,9 prosent mottar AAP. Trøndelag ligger under snittet for landet, både i andel med nedsatt arbeidsevne og andel med AAP.

Sammenliknet med utgangen av 2022 er det nå 457 flere mottakere av AAP. Økningen er i aldersgruppene over 30 år.

– Selv om andelen mottakere av AAP holder seg stabil i Trøndelag, så er det en økning i antall på 457 personer. Økningen er i aldersgruppa over 30 år. Vi er også usikker på utviklingen videre, siden vi ser en stor økning i antall søknader. Dette har også ført til økte saksbehandlingstider som vi jobber med å få redusert. Utviklingen i AAP gjenspeiler i stor grad utvikling i sykefraværet som har vært økende siste året. Dette viser hvor viktig det er med forebygging av sykefravær og god oppfølging av sykmeldte, sier Torbjørn Aas, direktør i NAV Trøndelag.

Økte for gruppa 30 – 59 år 

Til sammen 2 761 av AAP-mottakerne er under 30 år, noe som utgjør 3,5 prosent av befolkningen aldersgruppen. I aldersgruppen 30-59 år er andelen 4,3 prosent og i aldersgruppen over 59 år er andelen 3 prosent. I løpet av 2023 har andelen økt i aldersgruppen 30-59 år, i de øvrige holder den seg stabil.

Færre nye mottakere i under 30 år 

I løpet av 4. kvartal kom 1 332 nye mottakere inn i ordningen, av disse var 297 under 30 år. Antallet er redusert fra samme kvartal i fjor, og særlig i den yngste aldersgruppen. I årets tre første kvartal sluttet 3 197 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Det er en nedgang på 222 personer fra samme periode i fjor.

3 av 4 mottakere av AAP under 30 år har psykisk lidelse som hoveddiagnose 

Av de som mottok AAP var det 5 267 som var diagnostisert med psykiske lidelser som hoveddiagnose, mens 3 475 hadde muskel-/skjelettlidelser. Dette tilsvarer henholdsvis 44 og 29 prosent av alle mottakerne.  Av mottakerne under 30 år har 73 prosent en psykisk lidelse, mens ni prosent har muskel-/skjelettlidelser.

Store forskjeller mellom kommunene 

Kommunene med den høyeste andelen mottakere av AAP i fylket er Steinkjer med 5,)9 prosent, Meråker 5,4 prosent og Frosta 5,2 prosent.

Høylandet med 2,7 prosent, Åfjord 2,9 prosent og Lierne 3,0 prosent er kommunene med lavest andel mottakere av befolkningen.