Kjernepunktet i foredragene til Hellesvik og Sirkka var spørsmålet om samene i Norge er urfolk med rett til å bli konsultert i spørsmål som kan ha betydning, for dem i henhold til ILO-konvensjon nr. 169, eller ikke.

Begge argumenterte for at samene ikke er urfolk etter kravene i ILO-konvensjon nr 169 og skal derfor ikke ha de urfolksrettigheter som er nedfelt i konvensjon.

Hellesvik og Sirka er henholdsvis leder og styremedlem i organisasjonen «Etnisk og demokratisk likeverd» (EDL) som arbeider for at de urfolksrettigheter samene har, deriblant retten til konsultasjon, skal fjernes.

En av hovedbegrunnelsene for dette er at samene er vel integrert i det norske samfunnet og er dermed som nordmenn å regne og ikke som urfolk.

På samme møte ble en same forsøkt nekta inngang med begrunnelsen at han ikke var påmeldt og at han ikke var grunneier. Han fikk etter forhandlinger adgang til møte under forutsetning av at han ikke forstyrra møte. Det vil si at han ikke gikk inn i diskusjon med foredragsholderne.

Jeg var påmeldt men ble ikke sjekka opp mot påmeldingslister. Jeg så heller ikke at andre ble kontrollert, før deg gikk inn i møtesalen. Ledelsen har beklaget at tre andre samer ved en feil fikk adgang til møte uten at de var påmeldt. At de var de eneste ikke påmeldte deltakere på møte betviler jeg sterkt, men jeg har ikke sett eller hørt noen beklagelse over at andre enn samene var der uten å være påmeldte grunneiere.

For meg bekrefter ikke arrangørenes handling overfor de frammøtte samene, foredragsholdernes påstand, om at samene i Norge er vel integrerte i det norske samfunnet. For meg er møtearrangørenes handlinger et klart uttrykk for det motsatt, etnisk ekskludering som beviser at samene nettopp trenger den beskyttelsen som er nedfelt i ILO konvensjon 169.

Det foreligger endringsforslag til sameloven, og i det samenes konsultasjonsrett. Dette lovforslaget skal som kjent ut til høring i blant annet Selbu kommune. Med bakgrunn i det oppfordrer jeg samtlige politiske partier i Selbu og Selbu utmarksråd om å klargjøre sitt standpunkt til følgende spørsmål. Er samene et urfolk med rettigheter etter ILO konvensjonen 169 eller ikke? Står de politiske partiene i Selbu og Selbu utmarksråd sammen med landets storting og regjering i dette spørsmålet eller står de sammen med Hellesvik, Sirkka og organisasjon EDL?

Det er lokalvalg til høsten, la oss som velgere få vite hvor dere står. Jeg ønsker å leve i ei bygd som fremmer inkludering og ikke etnisk ekskludering.

Inger Granby.

Grunneier og medlem i Innbygda utmarksråd.