Klima- og miljødepartementet viderefører altså, midlertidig, adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av fangstbås. Dette innebærer at de som tidligere har fått tillatelse til å delta i slike prøveprosjekter nå kan fortsette prosjektene. Disse trenger ikke søke om tillatelse på ny. Det åpnes imidlertid ikke for generell bruk av disse metodene.

Flere henvendelser

Da prosjektene opprinnelig ble avsluttet 15. februar i år mottok departementet henvendelser fra flere om at det var ønskelig at adgangen til bruk av kunstig lys og elektronisk overvåking i prosjektområdene videreføres, selv om vi nå er i en fase der Miljødirektoratet evaluerer prøveordningen. Departementet var enig, og sendte forslag om midlertidig videreføring av ordningen på en kort alminnelig høringsrunde.

- Vi mener det er hensiktsmessig å fortsette prøveprosjektet med nye virkemidler for jakt på jerv til 15. februar 2019, samtidig som Miljødirektoratet gjennomfører evalueringen som planlagt. Også de fleste høringsinstansene anbefaler en slik videreføring, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bakgrunnen for prøveprosjektet

En stor del av uttakene av jerv skjer gjennom hiuttak. Hiuttak er kontroversielt, samtidig som det er dyrt og tidkrevende. Det er derfor et mål å få prøvd ut virkemidler som kan både redusere behovet og effektivisere lisensfellingen.

Dette var bakgrunnen for at Klima og miljødepartementet i 2015 besluttet å midlertidig tillate kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv. Dette skulle gjelde prosjekter godkjent av Klima- og miljødepartementet. Tiltakene skulle prøves ut av ulike aktører i ulike områder i en periode frem til 15. februar 2018. Departementet har gitt tillatelse til i alt ti prøveprosjekter. De som tidligere har fått tillatelse til å delta i slike prøveprosjekter, kan nå fortsette prosjektene. De trenger ikke søke på nytt. Det er de samme vilkår som gjelder for utprøvingen som tidligere. Forskriftsendringen innebærer ikke at det åpnes generelt for bruk av disse metodene på jerv.

Miljødirektoratet vil evaluere prøveordningen, og gi en faglig anbefaling til departementet før jul 2018.