Barnehagekapasiteten i både Ålen og Haltdalen er sprengt og fremtidige prognoser viser større barnekull en tidligere beregnet.

Det eksisterende arealet ved Elvland barnehage i Ålen er i dag ikke tilstrekkelig i forhold til antall barn som søker og som har rett på barnehageplass.

Høsten 2018 ble det i tillegg til eksisterende bygningsmasse oppført brakker ved barnehagen, for å få plass til alle barn som hadde rett på barnehageplass. Dette ble utført i tråd med vedtak i kommunestyret i mai 2018, som sier at på kort sikt kan manglende bygningsareal løses ved oppføring av modulbaserte midlertidige bygninger.

Brakker ingen løsning

Brakkene er fremdeles i bruk og slik fødselstallet har utviklet seg vil det bli behov for mere tilleggsareal i årene fremover.

For å oppfylle fremtidig behov for barnehageplasser i Ålen må det tilrettelegges for to nye avdelinger i tillegg til det arealet som finnes per i dag.

Elvland er dårlig egnet

Ei prosjektgruppe har hatt som mandat å utrede mulighetene som finnes og har vurdert at blant annet påbygg av det eksisterende bygget ved Elvland barnehage, ikke er særlig gunstig.

Det opprinnelige bygget fra 2000 bærer preg av hardt bruk. Det er slitasje på både lokalene og på uteområdet og barnehagen er allerede påbygd, - noe som medfører en del praktiske og ergonomiske utfordringer. Det er også vanntilsig ved inngangspartiet og generelt vått uteområde. Når det kommer til infrastruktur, så er trafikkforholdene ved henting og levering utfordrende.

Kommunedirektør Marius Jermstad sier til Nea Radio at tomta i Elvland derfor ikke er særlig egnet til fremtidig større barnehage i Ålen.

En mulighetsstudie er gjennomført og Norservice AS har utarbeidet en skisse og stipulert kostnader i forhold til en 6 avdelings barnehage.

Jermstad foreslår derfor at Holtålen kommune bygger ny 6-avdelings barnehage i Ålen med mulighet til påbygg av ytterligere en avdeling.

Tomta er ikke klar

Han sier det har vært drøftet flere alternativer til hvor den nye barnehagen skal ligge, men her er ennå ingenting klart. Heller ikke hva som skal skje med den gamle barnehagen, er det foreløpig ikke tatt stilling til.

Det som er klart er at saken skal behandles i formannskapet neste uke og i saksfremlegget kommer det frem at prosjektet har en foreløpig kostnadsramme på 40 millioner kroner.

Kommunedirektøren ønsker at forslag til løsning og lokalisering bør være klart innen 1. september.