Det viser en undersøkelseKantar har gjort for Forskningsrådet. Her fremkommer det også at andelen som oppgir at de har liten tillit til forskere er svært lav, kun en prosent. Dette er tre prosentpoeng lavere enn da spørsmålet første gang ble stilt i 2019. “Vet ikke”-gruppen er størst blant de som oppgir å ha grunnskole eller videregående som høyeste utdanning (16 prosent).

Den generelle tilliten til forskning holder seg fortsatt høy. 89 prosent oppgir at de generelt har stor tillit til forskning, det samme nivået som er målt i de tre forutgående meningsmålingene i perioden november 2020 til april 2021. Det er 16 prosentpoeng høyere enn første gang spørsmålet ble stilt i april 2019.

Utdanningsgap

I undersøkelsen er gapet mellom de med høyere og lavere utdanning på ni prosentpoeng når det kommer til tillit til forskning. I alle målingene siden april 2019 har dette gapet variert mellom fem og nitten prosentpoeng. Det endrer seg mest blant de som oppgir å ha lavere utdanning. Personer med høy utdanning har gjennomgående stabil og høy tillit til forskning.

- Tillitstallene er oppmuntrende og viktige, sier admdir Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet. Pandemien har vært en stor forskningsutfordring. I tillegg er det en rekke andre samfunnsområder hvor forventningene til hva forskerne kan levere, er store, for eksempel klima, medisin og miljø. Forskningen er avhengige av at folks holdninger til forskning er preget av tillit.

-Samtidig er den gledelige positive endringen det siste året også en påminnelse om at den høye tilliten naturligvis ikke er konstant, men kan bli utfordret. Åpenhet og inkludering fra forskningens side er viktig for fortsatt høy tillit i befolkningen. Det kan samtidig være med å styrke den nødvendige sunne og kritiske holdningen samfunnet alltid skal ha til forskning.

-Vi ser at forskere kan oppleve det som ubehagelig å være med i det offentlige ordskiftet, og at debattklimaet har hardnet til. For oss er forskernes frihet og mulighet til å dele sin kunnskap med samfunnet, svært viktig, sier Sundli Tveit.