NINA - Norsk institutt for naturforskning vil i sitt arbeid med forskniong på fjellreven sette ut viltkamera og åteblokker i Forollhogna og Kjølifjellet-Sylan, men Gåebrien Sitje har gjort vedtak på at de ikke ønsker åteblokker i sitt beiteområde.

Til tross for dette vil NINA gjennomføre utsettinga etter planen.

- Vi kan ikke vente til vi eventuelt kommer til enighet med reindrifta om dette, for da vil åteblokkene kunne bli stående ute inn mot kalvingsperioden. Det er nødvendig at utstyret blir satt ut nå tidlig i mars, slik at det kan tas ned rundt 15. april. Det sier forskningssjef i NINA Inga E. Bruteig.

I et dialogmøte med reindrifta 5. februar ble det avklart hvordan NINA kunne justere metodene for å ta mest mulig hensyn til utøvende reindrift i området. Likevel opprettholder Gåebrien Sitje sitt vedtak.

Det er snakk om oppsett av sju viltkamera med 15 kg åteblokk (avskjær fra Stensaas reinslakteri) på to stasjoner i Forollhogna og fem stasjoner i Kjølifjellet-Sylan.  Alle nødvendige dispensasjoner både i forhold til verneforskrifter og motorferdselloven er innhentet.

Bruteig skriver i et brev til involverte parter at NINA har justert planene etter et konstruktivt dialogmøte med representanter for reindrifta og reindriftsforvaltninga på Røros 5. februar. Gjennomgang av bilder samlet inn gjennom fem år gir ingen indikasjon på at åteblokkene påvirker forekomsten av rovdyr i området. Det er heller ikke dokumentert økt kalvetap eller vektendringer på rein i området, eller andre forhold ved prosjektet som kan gi vesentlige ulemper for reindrifta. Viltkamera/åteblokker er et tidsbegrenset, mindre inngrep, plasseringa er valgt og justert i samråd med reinnæringa, og feltarbeidet koordineres med annen aktivitet i området slik at det ikke gir økt motorferdsel.

Data fra viltkameraene inngår i prosjekter NINA har for Forskningsrådet og miljøforvaltninga. Disse gir videre grunnlag for å evaluere de tiltakene som er iverksatt for å støtte fjellreven, og de gir unike data for til forskningen på høyfjellsøkologi og klimaendringer. Verdien av tidsserien er avhengig av at tiltaket gjennomføres på tilsvarende måte hvert år.