Saernieh: Lopmenaestie, jåarhkeskuvlen gïeletjåanghkoe, Grease vuesiehtimmie, raerievedteme-dåehkien tjåanghkoe, påaske-eejehtimmie.

Minngemes våhkoen govlimh gaskestallemetjåanghkoste mij lij Vauldaelesne njoktjen mubpien jïh gåalmeden biejjiej. Dellie govlimh Unni Fjellheim gie tjåanghkoen bïjre soptsesti. Daan biejjien edtjebe dovne Unni:m govledh, juktie dïhte studiosne orreme båatsoen bïjre soptsestamme. Unni Fjellheim lea Gåebrien sïjten åejvie.

Gadtsegarhkh:

Laavadahken voerhtjen mubpien biejjien Gadtsegarhkh utnieh fuelhkiebiejjie Hummelfjellesne. Månnoeh Ida Osese medtie tsåahka luhkie båetien, dle dan mænngan maehtede båetedh gosse jïjtje sïjhtede. Mijjieh maeksebe maanaj biejjiekåarhti åvteste, juktie maehtieh maanaj deavine årrodh. Jis naaken eah treavkah utnieh, maehtieh dam löönedh. Mijjieh dovne dan åvteste maeksebe. Fuelhkie tjuerieh jïjtje beapmoem meatan vaeltedh, jïh jeatjah tjognh mejtie daarpesjieh. Maanaj deavaj lïhke akte låavtege jïh gåetetje gusnie maehtebe dållem bïejedh jïh beapmoeh bissedh. Gåetie dovne desnie, gusnie gåerede bæktahtalledh jis tjååtskeme. Lohkede vielie fuelhkiebiejjien bïjre Aajegen Facebook-sæjrosne. Dåeriedidie tryjjes jïh lustes fuelhkiebiejjien Hummelfjellesne voerhtjen.

Nyheter: Lopmenaestie, språksamling for videregående skole, Grease-forestilling, møte i rådgivende utvalg, påskeferie.

I forrige uke hørte vi om dialogsamlingen som var i Vauldalen 2. og 3. mars. Vi hørte da et intervju med Unni Fjellheim, som deltok på samlingen. Også i dag skal vi høre fra Unni som har vært på besøk i studio og snakket om reindrifta. Unni Fjellheim er leder i Gåebrien Sijte.

Gadtsegarhkh:

Lørdag andre april har Gadtsegarhkh familiedag i Hummelfjell. Jeg og Ida vil være i Os fra rundt ti, så etter det kan folk komme når de selv ønsker. Vi betaler for barnas dagskort, slik at de kan oppholde seg i Hummelfjell sitt barneområde. Hvis noen mangler skiutsyr kan dette leies, og vi dekker eventuell leie for barn. Familiene må selv ta med seg mat og annet utstyr som trengs. I nærheten av barnområdet er det både lavvo og gapahuk, med mulighet for å tenne bål og grille mat. Det er også mulig å gå inn og varme seg, hvis det skulle bli kaldt. Les mer om familiedagen på Aajege sin facebook-side. Kom til Hummelfjell i april og delta på en morsom og trivelig familiedag.